Jeśli chcieliby Państwo skorzystać ze zbiorów ŻIH, prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

 • Regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH
 • Formularz zamówienia kopii cyfrowych zbiorów ŻIH
 • Oświadczenie do zamówienia
 • Cennik

Pliki do pobrania:

Niniejszy regulamin wraz z cennikiem usług ŻIH określa zasady udostępniania użytkownikom obiektów oraz innych materiałów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma znajdujących się w: Archiwum, Dziale Dokumentacji Dziedzictwa, Dziale Sztuki oraz Biblioteki. Regulamin wszedł w życie na mocy Zarządzenia Dyrektora ŻIH nr 3/2021 z dnia 4 lutego 2021 r.

 

Informujemy, że wszystkie sprawy dotyczące udostępniania zbiorów ŻIH, rozpoczęte przed lutym 2021 (jak i wcześniej), tj. w momencie obowiązywania starego regulaminu korzystania zbiorów ŻIH, powinny zostać zakończone do końca czerwca br.

Od 4 lutego 2021 r. obowiązuje nowy regulamin korzystania ze zbiorów ŻIH, dlatego też wszystkie niezakończone sprawy będą od lipca br. procedowane zgodnie z obowiązującym regulaminem.

 

Zarządzenie nr 3/2021

Dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów ŻIH.

 

 Niniejszy Regulamin wraz z cennikiem usług ŻIH określa zasady udostępniania użytkownikom obiektów oraz innych materiałów ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma („ŻIH”) znajdujących się w: Archiwum, Dziale Dokumentacji Dziedzictwa, Dziale Sztuki oraz Biblioteki (dot. cennika).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i uchyla Zarządzenie nr 15/2020.

 

 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Załączniki do Regulaminu:

 • nr 1 - Formularz zamówienia
 • nr 2 – Cennik usług ŻIH
 • nr 3 – Oświadczenie
 • nr 4 – Regulamin wypożyczeń obiektów zgromadzonych w zbiorach ŻIH

 

Załącznik do zarządzenia Dyrektora ŻIH

nr 3/2021 z dnia 3 lutego 2021 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW ŻIH

 

Regulamin określa zasady udostępniania użytkownikom obiektów oraz innych materiałów (zwanych dalej zbiorami) ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma („ŻIH”) znajdujących się w: Archiwum [dokumenty], Dziale Dokumentacji Dziedzictwa [fotografie] oraz Dziale Sztuki [muzealia].

 1. Zasady udostępniania zbiorów ŻIH na miejscu:
 • Przeglądanie zbiorów ŻIH (zwane dalej „kwerendą”) jest bezpłatne.
 • Zbiory udostępniane są do wglądu na miejscu w czytelni ŻIH.
 • Kwerendy odbywają się w dni powszednie:

w Dziale Sztuki w godzinach: 10.00 -17.00

w Dziale Dokumentacji Dziedzictwa w godzinach: 8.30 -15.30

w Archiwum w godzinach pracy czytelni ŻIH, tj. pn-czw. 9.00-19.00, pt. 9.00-15.00

 • Baza zasobów ŻIH dostępna jest częściowo online na portalu Centralna Biblioteka Judaistyczna: cbj.jhi.pl
 • Informacje o materiałach archiwalnych niezbędne do złożenia zamówienia wyszukiwane są przez użytkowników przy wykorzystaniu środków ewidencyjnych, takich jak katalogi, inwentarze i bazy danych dostępnych w archiwum, czytelni oraz na stronie internetowej http://www.jhi.pl/inwentarze.
 • Kwerendy można dokonać w następujących zasadach:
 1. a) Zgłoszenie kwerendy przesłane drogą mailową, musi zawierać oświadczenie zawierające: imię i nazwisko użytkownika, adres korespondencyjny, afiliację oraz podpisaną klauzulę dotyczącą przetwarzanie przez ŻIH danych osobowych Użytkownika.
 2. b) W przypadku udostępnienia zbiorów Użytkownik powinien podać: autora (jeśli jest znany), nazwy/tytuły, sygnaturę/numery inwentarzowe.

Dokumenty zdigitalizowane udostępnia się tylko w postaci skanów na komputerach w czytelni i pracowni archiwalnej, bez konieczności składania rewersów.

 

 1. c) W przypadku korzystania z materiałów oryginalnych ich przeglądanie odbywa się tylko w obecności pracownika ŻIH przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 2. d) Użytkownicy mogą fotografować obiekty oryginalne lub/i karty katalogowe tylko za zgodą i w sposób wskazany przez pracownika ŻIH.
 3. e) Termin i zakres kwerendy są ustalane indywidualnie.
 4. f) Kontakt w celu umówienia się na kwerendę:

- Archiwum: archiwum@jhi.pl

- Dział Sztuki: sztuka@jhi.pl

- Dział Dokumentacji Dziedzictwa: dokumentacja@jhi.pl

 

 • W sprawach, które nie zostały zawarte w niniejszym regulaminie, decydują kierownicy działów, w których znajdują się zbiory ŻIH.
 1. Zasady udostępniania kopii cyfrowych ze zbiorów ZIH
 • Do wykorzystania we wszelkiego rodzaju publikacjach i projektach: naukowych, wystawienniczych, komercyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, itp. udostępnia się wizerunki cyfrowe materiałów archiwalnych, fotografii, obiektów ze zbiorów ŻIH, zwane dalej kopiami cyfrowymi (skany):
 • Udostępnienie kopii cyfrowych odbywa się na podstawie formularza zamówienia w pliku Word, złożonego do konkretnego działu. [Załącznik nr 1]
 • Kopie cyfrowe ze zbiorów ŻIH udostępniane się odpłatnie. Za przygotowanie kopii cyfrowych: fotografii/ dokumentów archiwalnych/obiektów obowiązuje opłata zgodna z obowiązującym cennikiem usług ŻIH [Załącznik nr 2]. Opłata zależy od jakości udostępnionego skanu oraz celu wykorzystania kopii cyfrowych.
 • Osoby i instytucje współpracujące z ŻIH, w uzasadnionych przypadkach po osobnym uzgodnieniu z Dyrektorem, mogę otrzymać zwolnienie z opłaty lub rabat w odniesieniu do konkretnych kopii cyfrowych. Wnioski w tym zakresie należy składać odpowiednio na adresy e-mail wskazane w punkcie I (f).
 • Kopie cyfrowe ze zbiorów ŻIH są chronione powszechnie obowiązującym prawem, w szczególności prawem autorskim oraz prawami ich wykonawcy.
 • Użytkownik otrzymuje kopie cyfrowe po wniesieniu opłaty oraz po wypełnieniu i przekazaniu oświadczenia stanowiącego załącznik niniejszego regulaminu [Załącznik nr 3]. Uzyskuje on wówczas prawo do jednorazowego wykorzystania danych kopii cyfrowych, wyłącznie w celu wskazanym w złożonym oświadczeniu.
 • Użytkownicy nie mogą przenosić prawa do wykorzystania kopii cyfrowych
  na inne podmioty lub osoby trzecie.
 • ŻIH i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za niezgodne
  z prawem lub niezgodne z celem wskazanym w zamówieniu wykorzystanie kopii cyfrowych. Odpowiedzialność prawną - ze wszystkimi konsekwencjami - ponosi Użytkownik tak wobec osób trzecich jak i wobec ZIH w przypadku jakichkolwiek roszczeń.
 • ŻIH zastrzega, że w jego zbiorach znajdują się dzieła sztuki, dokumenty i fotografie, do których nie przysługują mu stosowne prawa lub są one ograniczone. Wykorzystanie ich kopii cyfrowych wymaga od Użytkownika odrębnego uregulowania kwestii praw, w szczególności praw autorskich bezpośrednio z autorem lub jego spadkobiercami, z zachowaniem ustawy z 4 lutego 1994 o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie prawa do korzystania z wizerunku osób uwidocznionych.
 • Kopie cyfrowe są udostępniane Użytkownikowi w ciągu 14 dni od czasu przysłania prawidłowo wypełnionego zamówienia i podpisanego przez Użytkownika oświadczenia, chyba że sfotografowanie lub zeskanowanie jest możliwe jedynie w terminie późniejszym, o czym Użytkownik zostanie o tym poinformowany.
 • Użytkownik zobowiązany jest do opisywania udostępnionych kopii cyfrowych w sposób wskazany przez ŻIH.
 • W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrekcja ŻIH.
 • W uzasadnionych przypadkach Dyrektor ŻIH może nie udzielić zgody na udostępnienia kopii cyfrowych zbiorów ŻIH.

 

III. Zasady wypożyczania obiektów ze zbiorów ZIH poza siedzibę Instytutu

 • Zbiory ŻIH wypożycza się na podstawie:
 1. a) pisemnego wniosku do Dyrektora ŻIH, a po jego akceptacji
 2. b) umowy wypożyczenia
 • Wniosek dotyczący wypożyczenia powinien być złożony na co najmniej trzy miesiące przed wskazanym oczekiwanym terminem wypożyczenia. Wniosek dotyczący wypożyczenia powinien zawierać:
  1. wskazanie podmiotu biorącego Obiekt w wypożyczenie,
  2. wskazanie Obiektów (autor, nazwa, numer inwentarzowy),
  3. wskazanie miejsca (adresu) ekspozycji Obiektów,
  4. wskazanie okresu wypożyczenia wyrażonego co najmniej w miesiącach i latach.
 • Decyzję o wypożyczeniu zbiorów ŻIH podejmuje Dyrektor, po zapoznaniu się z opinią konserwatora (stan obiektów, ocena wniosku) i kierownika działu wypożyczającego zbiory, na podstawie obowiązujących przepisów prawa i umów, którymi jest związany ŻIH
 • Szczegółowe informacje dotyczące zasad wypożycza zbiorów ŻIH dostępne są w osobnym dokumencie [Załącznik nr 4]

 

Załącznik nr 1

Formularz zamówienia 

 

Nazwa zamawiającego

imię i nazwisko lub nazwa instytucji/firmy/wydawnictwa

 

Adres i NIP zamawiającego

(do faktury i wysłania dokumentu ze zgodą na udostępnienie)

 

 

Informacje o sposobie wykorzystania wizerunków cyfrowych:

rodzaj i tytuł publikacji, wydawnictwo, rok wydania, nakład itp. albo rodzaj, nazwa i tytuł przedsięwzięcia (np. wystawy, pokazu multimedialnego, wykładu) oraz sposób wykorzystania kopii cyfrowych

 

Format i rozmiar pliku:

(podkreślić właściwe)

o   jpg / tiff

 

o   72 dpi / 300 dpi

 

Termin dostarczenia wizerunków cyfrowych, na jakim zależy zamawiającemu:

 

 

 

Dane kontaktowe osoby działającej w imieniu zamawiającego (odbierającej pliki cyfrowe):

 

imię i nazwisko, e-mail, telefon

 

 

Nazwa usługi

o   Udostępnienie kopii cyfrowej

o   kserokopia

o   kwerenda

     

 

Uzupełnia pracownik ŻIH

Kwota do zapłaty

 

 

Zgoda Dyrektora ŻIH

 

 

 

Lista kopii cyfrowych obiektów

Lp.

Nr inw. lub Sygn.

Autor lub Nazwa kolekcji archiwalnej

Nazwa lub Tytuł obiektu/dokumentu

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

 

 ­­­­­­­­_____________________                             _________________________        

Data złożenia zamówienia                            Podpis

Składając poniższe zamówienie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ZIH. Jestem świadoma/y posiadania prawa do wglądu w moje dane, poprawiania ich oraz wycofania udzielonej zgody.

 

………………………………………………………

Podpis udzielającego zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

* Formularz należy przesłać do odpowiedniego Działu mailem w pliku Word:

- Dział Archiwum – archiwum@jhi.pl

- Dział Sztuki – sztuka@jhi.pl

- Dział Dokumentacji Dziedzictwa – dokumentacja@jhi.pl

 

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00-090 Warszawa) - ŻIH. Adres e-mail do kontaktu z Administratorem: secretary@jhi.pl lub pod nr tel. 22 827 92 21.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  1. e-mail: iodo@jhi.pl
  2. listownie pod adresem siedziby Administratora
 3. Cele przetwarzania danych:
  • realizacja zamówienia, udostępnienie materiałów, wykonanie kopii
  • obsługa płatności oraz udokumentowanie obowiązku podatkowego
 4. Podstawy prawne:
  • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)
  • obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c)
  • zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)
 5. Odbiorcy danych osobowych:
  • organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (Policja, prokuratura, ZUS, administracja skarbowa) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
  • podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych na rzecz Administratora;
 6. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Okres archiwizacji – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi: Instrukcją Archiwizacyjną, Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA).
 10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • prawo wycofania zgody na podstawie art. 7 ust. 3 RODO;
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 11. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

 

Aby skorzystać ze swoich praw, należy skontaktować się z Instytutem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH. Każda osoba ma także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Załącznik nr 2

CENNIK USŁUG ŻIH

  

 1. UDOSTĘPNIENIE KOPII CYFROWYCH ZBIORÓW

 

 1. Cennik dotyczy kopii cyfrowych zbiorów znajdujących się w kolekcji ŻIH.
 2. Kopie cyfrowe zbiorów udostępnia się na podstawie:
 3. regulaminu korzystania ze zbiorów, z którym należy się zapoznać.
 4. wypełnionego i przesłanego przez Użytkownika formularza zamówienia do konkretnego działu.
 5. podpisanego oświadczenia przekazanego uprzednio przez konkretny dział.
 6. umowy o współpracy (jeśli jest podpisana).
 7. do zamówienia kopii materiałów bibliotecznych nie wymagany jest formularz zamówienia a jedynie kontakt z Biblioteką.
 8. Opłaty za udostępnienie kopii cyfrowych zbiorów ŻIH

 

 • Opłata za przekazanie plików do jednorazowego wykorzystania w Polsce i zagranicą kopii cyfrowej

Rodzaj obiektów ze zbiorów ŻIH

Prawo do

publikacji

Rozmiar i

format pliku

Opłata brutto

- Dzieła sztuki

- Fotografie

- Przedmioty muzealne

- Dokumenty

Bez prawa do publikacji

(do celów prywatnych, edukacyjnych i naukowych)

72 dpi / JPG

1 PLN

Z prawem do

publikacji

72 dpi / JPG

 

30 PLN

- Dzieła sztuki

- Fotografie

- Przedmioty muzealne

Z prawem do

publikacji

300 dpi / TIFF

 

100 PLN

- Dokumenty

Z prawem do

publikacji

300 dpi / TIFF

 

40 PLN

 

 

 • Opłata za udostępnienie kopii cyfrowej materiałów bibliotecznych

 

Rodzaj obiektów ze zbiorów ŻIH

 

Rozmiar i

format pliku

 Opłata brutto

Materiały biblioteczne.

Starodruki i rękopisy, których kopie cyfrowe już istnieją,

 

Zgodnie z zamówieniem

1,00 PLN / strona (lub karta)

Starodruki i rękopisy, których kopie cyfrowe nie istnieją

Zgodnie z zamówieniem

10,00 PLN / karta

 

 

 1. KSEROKOPIE

 

 • Opłaty dotyczą kserokopii materiałów aktowych oraz materiałów bibliotecznych (nie wykonuje się kserokopii starodruków i rękopisów, czasopism w rocznikach oprawnych oraz formatach większych niż A4)

 

Format

Opłata

 

Ksero

A4

2 PLN

czarno-białe

A3

3 PLN

czarno-białe

 

III. KWERENDY

 1. Działy: Archiwum, Dokumentacji Dziedzictwa, Sztuki oraz Biblioteka nie przeprowadzają kwerend naukowych na zlecenie.
 2. Archiwum ŻIH przeprowadza odpłatnie kwerendy w sprawach osobowych ze zbiorów ŻIH – koszt jednej sprawy 150 PLN.

***

Kontakt do poszczególnych działów:

Archiwum: email: archiwum@jhi.pl

Dział Sztuki: email: sztuka@jhi.pl

Dział Dokumentacji Dziedzictwa: dokumentacja@jhi.pl

Biblioteka: biblioteka@jhi.pl

 

Przed dokonaniem zapłaty należy dostarczyć podpisany formularz zamówienia (Załącznik 1) wraz z opłatą za pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu zamawiającego (jeśli jest konieczne). Dane z formularza posłużą do wystawienia faktury.

 

 

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE*

 

Data złożenia zamówienia:

Imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby działającej w imieniu zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:

Adres i NIP zamawiającego:

 

Oświadczam, że poniższe kopie cyfrowe zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego:

 

Nr inw. lub sygn.

Autor lub Nazwa kolekcji archiwalnej

Nazwa lub Tytuł obiektu/dokumentu

 

 

 

będą wykorzystane w [podać informacje o sposobie wykorzystania wizerunków cyfrowych]

.......................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie będę ww. kopiami cyfrowymi dysponować w innych celach, rozpowszechniać ich i udostępniać innym podmiotom.

Zobowiązuję się także do zamieszczenia - w każdym przypadku publikowania nabywanej kopii cyfrowej ze zbiorów ŻIH – informacji o jej pochodzeniu i podpisaniu we wskazany sposób tj. „ze zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma”. 

Zobowiązuję się także do zachowania nienaruszalności integralności utworu oraz ochrony wizerunku postaci ukazanych na zdjęciach.

 

 

…………………………………………………

Podpis osoby działającej w imieniu zamawiającego

 

Składając poniższe zamówienie zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia na kopie cyfrowe zbiorów ZIH. Jestem świadoma/y posiadania prawa do wglądu w moje dane, poprawiania ich oraz wycofania udzielonej zgody.

 

…………………………………………………

Podpis udzielającego zgody na przetwarzanie danych osobowych

* Skan oświadczenia należy przesłać mailem do odpowiedniego działu, w którym złożono zamówienie na kopie cyfrowe zbiorów ŻIH:

Dział Archiwum – archiwum@jhi.pl

Dział Sztuki – sztuka@jhi.pl

Dział Dokumentacji Dziedzictwa – dokumentacja@jhi.pl

 

Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

 1. Administratorem danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00-090 Warszawa) - ŻIH. Adres e-mail do kontaktu z Administratorem: secretary@jhi.pl lub pod nr tel. 22 827 92 21.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:
  1. e-mail: iodo@jhi.pl
  2. listownie pod adresem siedziby Administratora
 3. Cele przetwarzania danych:
  • realizacja zamówienia, udostępnienie materiałów, wykonanie kopii
  • prowadzenie ewidencji oświadczeń zobowiązujących do przestrzegania praw autorskich oraz ochrony wizerunku i treści cyfrowych
  • ewentualna obrona przed roszczeniami
 4. Podstawy prawne:
  • zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a)
  • obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c)
  • zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)
 5. Odbiorcy danych osobowych:
  • organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (Policja, prokuratura, ZUS, administracja skarbowa) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;
  • podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, audytowych na rzecz Administratora;
 6. Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 9. Okres archiwizacji – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przepisami wewnętrznymi: Instrukcją Archiwizacyjną, Rzeczowym Wykazem Akt (JRWA).
 10. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • prawo wycofania zgody na podstawie art. 7 ust. 3 RODO;
  • prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
  • prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  • prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;
  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.
 11. Jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

 

Załącznik nr 4

Regulamin wypożyczeń obiektów zgromadzonych w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma

 

 1. Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma wypożycza zbiory zgromadzone w zbiorach ŻIH (Obiekty) na podstawie pisemnego wniosku do Dyrektora Instytutu i umowy wypożyczenia (Umowa).
 2. Umowa określa wszelkie szczegóły wypożyczenia nieujęte w niniejszym regulaminie.
 3. Wniosek dotyczący wypożyczenia musi być złożony na co najmniej trzy miesiące przed oczekiwanym terminem wypożyczenia.
 4. Wniosek dotyczący wypożyczenia za granicę musi być złożony na co najmniej pięć miesięcy przed oczekiwanym terminem wypożyczenia.
 5. Wniosek dotyczący wypożyczenia powinien zawierać:
  1. Wskazanie podmiotu biorącego Obiekt w wypożyczenie
  2. Wskazanie Obiektów (autor, nazwa, numer inwentarzowy)
  3. Wskazanie miejsca (adresu) ekspozycji Obiektów
  4. Wskazanie okresu wypożyczenia wyrażonego co najmniej w miesiącach i latach
 6. Decyzję o wypożyczeniu Obiektów podejmuje Dyrektor Instytutu na podstawie opinii konserwatora (stan Obiektów, ocena wniosku) i kierownika działu (wykorzystanie Obiektów do celów własnych lub wypożyczenia, ocena wniosku).

 

 1. Decyzja Dyrektora ŻIH jest uzależniona ponadto od:
  1. zgody Stowarzyszenia ŻIH – w przypadku obiektów złożonych przez to Stowarzyszenie do depozytu w ŻIH,
  2. zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w przypadku wypożyczenia Obiektów poza granice państwa Polskiego.
 2. Instytut zastrzega sobie prawo do żądania uzupełnienia wniosku dotyczącego wypożyczenia o opis warunków wystawienniczych w miejscu ekspozycji lub możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu ekspozycji.
 3. Wypożyczone Obiekty mogą być użyte wyłącznie zgodnie z celem i na okres ujęty w Umowie i winny być oddane najpóźniej w ostatnim dniu określonym
  w Umowie.
 4. Biorący w wypożyczenie zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów wypożyczenia Obiektów będących przedmiotem Umowy, w tym pakowania i transportu w obie strony.
 5. Biorącemu w wypożyczenie nie przysługuje prawo wypożyczania Obiektów osobom trzecim.
 6. Biorący w wypożyczenie zobowiązuje się do wystawiania i przechowywania wypożyczonych Obiektów z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie. Optymalne warunki przechowywania i ekspozycji określa poniższa tabela:

 

 

Temperatura

Względna wilgotność

RH (%)

Natężenie światła

(Lux)

Drewno

18 – 22

50±5

do 200

Papier

18 – 22

55±5

do 50

Skóra

18 – 22

55±5

do 200

Tkaniny

18 – 22

50±5

do 50

Metal

18 – 22

do 45

300 - 500

 1. Instytut zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji warunków ekspozycji i przechowywania wypożyczonych Obiektów w czasie trwania ekspozycji.
 2. Biorący w wypożyczenie zobowiązany jest do ubezpieczenia Obiektów od wszelkiego ryzyka na zasadzie „nail to nail”. Kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać do Instytutu co najmniej na trzy dni przed dniem wydania Obiektów.
 3. Obiekty, na czas transportu, muszą być zapakowane przy użyciu odpowiednich materiałów zapewniających maksymalne zabezpieczenie przed wszelkimi uszkodzeniami, jakie mogą zaistnieć podczas transportu.
 4. Instytut zastrzega sobie prawo do wysłania kuriera z transportem Obiektów na koszt biorącego w wypożyczenie. Kurier nadzoruje pakowanie, transport i rozpakowanie Obiektów oraz umieszczenie ich w miejscu ekspozycji.
 5. Wydanie i zwrot Obiektów odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 6. Instytut zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania za Obiekty uszkodzone, zniszczone lub utracone podczas wypożyczenia.
 7. Biorący w wypożyczenie zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Instytut o szkodzie lub utracie Obiektów i przesłać szczegółowy raport dotyczący stanu zaistniałych uszkodzeń z pełną dokumentacją fotograficzną lub szczegółowy raport dotyczący okoliczności utraty Obiektów. Raport zostanie przesłany w ciągu trzech dni od zaistnienia szkody.
 8. Instytut zastrzega sobie prawo do powołania dodatkowej inspekcji związanej z zaistniałą szkodą lub utratą Obiektów, złożoną z pracowników Instytutu i ekspertów zewnętrznych, której koszty pokrywa Biorący w wypożyczenie.