W internecie możemy znaleźć i przeczytać tysiące artykułów naukowych. W jaki sposób uzyskać dostęp do tej ogromnej wiedzy?

EBSCO

Pakiet podstawowy EBSCO, dostępny na licencji krajowej. Zawiera kilkanaście baz pełnotekstowych i abstraktowo-bibliograficznych, m.in.:

Academic Search Complete jest najbardziej wartościową i najobszerniejszą naukową, multidyscyplinarną, pełnotekstową bazą danych zawierającą ponad 8 500 czasopism pełnotekstowych, z czego 7 300 stanowią pozycje recenzowane naukowo. Oprócz pełnego tekstu baza zawiera indeksy i abstrakty ponad 12 500 czasopism i przeszło 13 200 publikacji, w tym monografie, raporty, materiały konferencyjne itd. Baza obejmuje zawartość w formacie PDF od roku 1887 r., a większość pełnotekstowych tytułów jest dostępna w macierzystym formacie PDF (możliwym do przeszukania). Dla ponad 1 400 czasopism dostępne są możliwe do wyszukania cytowane przypisy.

Newspaper Source zapewnia kompletne, pełnotekstowe wersje ponad 40 amerykańskich i międzynarodowych gazet. Baza danych zawiera również pełnotekstowe wersje wybranych artykułów z 389 regionalnych gazet wydawanych w USA. Ponadto udostępnia ona pełnotekstowe transkrypcje programów radiowych i telewizyjnych.

JSTOR

JSTOR (http://jstor.org) jest pełnotekstową bazą czasopism naukowych. Okres tzw. embarga na dostęp do najnowszych artykułów jest dłuższy niż w innych bazach, jednak zakres chronologiczny zawartości jest dużo większy, sięgający pierwszych numerów uwzględnionych czasopism.

ŻIH posiada dostęp do czasopism pakietu Jewish Studies, obejmującego 56 tytułów. Listę dostępnych czasopism, linki i zakres chronologiczny można pobrać za pomocą poniższego linku.

Scopus

Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1 800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje naukowe strony www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA. Baza Scopus zawiera także indeks Hirscha, który od października 2014 liczony jest w oparciu o publikacje od 1970 roku (wcześniej były uwzględniane publikacje od 1996 r.).

Springer

Czasopisma oraz kolekcja książek elektronicznych Springer są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej na lata 2013–2015. Czasopisma i książki Springer są dostępne równolegle na platformie SpringerLink na serwerze wydawcy oraz na platformie Infona w ICM. Licencja krajowa obejmuje ok. 1 960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych wraz ze wszystkimi dostępnymi na serwerze rocznikami archiwalnymi (dla ok. 1.290 tytułów dostępne są głebokie archiwa do 1 wolumenu włącznie), patrz katalog czasopism na rok 2013/2014. Archiwa czasopism sprzed 1997 roku dostępne są na razie tylko na serwerze SpringerLink, ale będą archiwizowane na serwerze krajowym. W ramach licencji krajowej udostępniane są także archiwa serii książkowych Springera, w tym 17 serii od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 oraz dalszych 9 serii z archiwami z lat 1997–2008, w sumie 10 558 wolumenów (patrz także lista wolumenów w seriach książkowych), a także 16.700 e-książek anglojęzycznych wydanych przez Springera w latach 2004, 2005 i 2009–2011. W ramach krajowej licencji akademickiej Springer działa dodatkowy program umożliwiający polskim autorom bezpłatne publikowanie artykułów Open Access w czasopismach hybrydowych Springer Open Choice. Program ten został także przedłużony na rok 2015.

Web of Knowledge

Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters jest udostępniany od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej na lata 2014–2016. Licencja obejmuje indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE, roczniki od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI, roczniki od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI, roczniki od 1975) oraz Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990). Rekordy w indeksach cytowań zawierają streszczenia artykułów, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism. Licencja krajowa obejmuje ponadto bazę Journal Citation Reports (JCR, dostęp do roczników od 2008 do najświeższego opublikowanego — obecnie rocznik 2013 opublikowany 29 lipca 2014). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor. Komplet baz objetych licencją jest udostępniany na platformie Web of Science na serwerze wydawcy. Ponadto bazy SCIE, SSCI oraz AHCI są archiwizowane, na bieżąco aktualizowane i udostępniane na serwerze w ICM (na razie w ICM zgromadzone są roczniki począwszy od 1996). Archiwizacją w ICM będzie objęta także baza JCR (roczniki dostępne w okresie trwania licencji krajowej), natomiast baza CPCI jest udostępniana tylko w czasie trwania licencji bez prawa archiwizacyjnego.

Wiley

Czasopisma Wiley są udostępniane od roku 2012 w ramach krajowej licencji akademickiej, obecnie na podstawie umowy zawartej na lata 2013–2015. Czasopisma te są dostępne na serwerze wydawcy Wiley Online Library. Licencja krajowa obejmuje zbiór czasopism „Full Collection”, który w roku 2015 nie został rozszerzony o nowe tytuły — ze względu na brak poparcia zespołu doradczego MNiSW nie zdecydowało się na finansowanie dostępu do nowych czasopism Wiley. Dostępna kolekcja zawiera 1348 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji krajowej będą archiwizowane na serwerze w ICM z prawem bezterminowego dostępu dla wszystkich instytucji akademickich w kraju (uruchomienie archiwum Wiley na platformie Infona planowane jest w roku 2015). W ramach licencji krajowej nie są dostępne czasopisma spoza kolekcji Full (ok. 170 czasopism udostępnianych na platformie Wiley na rzecz różnych towarzystw naukowych, w tym od roku 2013 czasopisma American Geophysical Union, patrz dodatkowy arkusz „Titles out of collection” dołączony do katalogu Full Collection).

Elsevier

Czasopisma elektroniczne Elsevier są udostępniane od roku 2010 w ramach krajowej licencji akademickiej, która została przedłużona na rok 2014. Czasopisma są dostępne równolegle jako baza danych baza Science Direct on Line (SDOL) na platformie SciVerse na serwerze wydawcy oraz na platformie Infona w ICM. Krajowa licencja akademicka obejmuje wszystkie czasopisma z aktualizowanej corocznie listy Freedom Collection obejmującej 1851 tytułów bieżących z rocznikami od 1995 oraz archiwa ponad 420 tytułów niekontynuowanych lub kontynuowanych pod inną nazwą. Licencja krajowa nie obejmuje innych czasopism, które znajdują się w bazie Science Direct, ale nie należą do kolekcji Freedom, w szczególności czasopism wydawanych przez Elsevier na rzecz towarzystw naukowych. Na stronach wydawcy można znaleźć dodatkowe informacje o czasopismach Elsevier, w szczególności dostępnych poza licencją na zasadzie Free Access lub Open Access, oraz listę Freedom Collection w formacie excel. Dwa tytuły z listy Freedom Collection: Physics Letter B i Nuclear Physics B, są od roku 2014 dostępne na zasadzie Open Access w ramach programu SCOAP3.