Niezwykle ważnym elementem Programu Oneg Szabat jest przetłumaczenie wszystkich tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma na język angielski oraz opublikowanie ich online. Przekłady z języków oryginalnych: polskiego, jidysz, hebrajskiego oraz niemieckiego są dokonywane we współpracy z naukowcami i badaczami z całego świata.

Prace nad przekładem pełnej 38-tomowej edycji zostały zaplanowane na 10 lat.

Osoba kontaktowa: Katarzyna Person

 

ARG1_EN.png [412.69 KB]

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 1

WARSAW GHETTO. EVERYDAY LIFE

„Warsaw Ghetto. Everyday Life” jest tomem otwierającym serię anglojęzycznej edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma. Zamieszczono w nim siedemdziesiąt jeden opracowanych naukowo dokumentów dotyczących różnych aspektów życia codziennego w getcie warszawskim. Do książki dołączono płytę DVD zawierającą skany zawartych w tomie dokumentów znajdujących się w archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Opracowanie: Katarzyna Person

Tłumaczenia: Anna Brzostowska, Katarzyna Gucio, Jerzy Giebułtowski, Helen Beer, Khayke Beburiah Wiegand, Vincent Homolka, Wojciech Tworek, Lena Watson

Tom jest dostępny na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej.

 

ARG2_EN.jpg [133.08 KB]

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 2

ACCOUNTS FROM BORDERLANDS, 1939-1941

W drugim tomie czytelnik znajdzie świadectwa z lat 1939–1942, dokumentujące sytuację na tych ziemiach Drugiej Rzeczpospolitej, które między wrześniem 1939 a napadem Niemiec na ZSRR 21 czerwca 1941 roku znalazły się pod okupacją sowiecką, następnie zaś przeszły we władanie niemieckie. Chodzi tu o nieco ponad 50% całego terytorium przedwojennej Polski, zamieszkiwane przez około 40% Żydów polskich. Po wrześniu 1939 roku na ziemiach tych znalazło się dodatkowo co najmniej 250 tysięcy Żydów, zbiegłych w przewidywaniu rosnących represji antyżydowskich z ziem polskich pozostających pod okupacją niemiecką. Świadectwa, jakie zgromadził w warszawskim getcie zespół Emanuela Ringelbluma, publikowane są w większości przypadków raz pierwszy.

Opracowanie: Andrzej Żbikowski

Tom jest dostępny na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej.

 

ARG3_EN.jpg [130.83 KB]

THE RINGELBLUM ARCHIVE. UNDERGROUND ARCHIVE OF THE WARSAW GHETTO, VOL. 3

LUDZIE I PRACE “ONEG SZABAT”

Dokumenty zebrane w tym tomie dotyczą działalności grupy Oneg Szabat. Dokumentacja jest podzielona na kilka grup. W pierwszej znalazły się materiały o charakterze personalnym, m.in. lista adresowa współpracowników Oneg Szabat. Do drugiej grupy włączono spisy archiwalne dokumentów zdeponowanych w zbiorach ARG. Pokazują one metody i efekty pracy zespołu, a jednocześnie informują o osobach biorących udział w działalności Oneg Szabat. Dokumenty z trzeciej grupy dotyczą programu naukowego zespołu. Są to konspekty, plany i ankiety służące do zbierania dokumentacji historycznej przeznaczonej do monografii naukowej o losach ludności żydowskiej podczas wojny. Dwie ostatnie grupy odnoszą się do działalności informacyjnej Oneg Szabat. Obejmują „Biuletyny Oneg Szabat” i „Wiadomości ARG”, czyli serwisy informacyjne zbierające dane o losie różnych skupisk żydowskich na ziemiach polskich, a także najważniejsze materiały dokumentujące przebieg Zagłady: raporty o ośrodku zagłady w Chełmnie nad Nerem, raporty „Drugi etap”, „Gehenna Żydów polskich” i wreszcie raport o akcji likwidacyjnej w getcie warszawskim w 1942 r.

Opracowanie: Aleksandra Bańkowska i Tadeusz Epsztein

Tom jest dostępny na stronie Centralnej Biblioteki Judaistycznej.

 

Rozpoczęły się również tłumaczenia kolejnych tomów pełnej edycji Archiwum Ringelbluma, m.in.: „Dzieci – tajne nauczanie w getcie warszawskim”, „Generalne Gubernatorstwo. Relacje i dokumenty”, „Tereny wcielone do Rzeszy”, „Listy o Zagładzie”.

 

Tłumaczenie i wydanie publikacji było możliwe dzięki wsparciu finansowemu Rothschild Foundation Hanadiv Europe i Taube Philantropies.

claims_logo.png [107.22 KB]

www.claimscon.org