Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są traktowane jako poufne i podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeśli nasza polityka prywatności ulegnie zmianie, poinformujemy o tym osobnym komunikatem na stronie www.

I. Dane osobowe

1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00–090 Warszawa) – dalej ŻIH.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH możliwy jest elektronicznie pod adresem iodo@jhi.pl, lub listownie pod adresem korespondencyjnym ŻIH.

3. Dane osobowe zbieramy za pomocą formularzy kontaktowych, formularzy zamówień, poczty e-mail lub tradycyjnie w formie zapisów papierowych.

4. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych bezpośrednio przy pomocy strony www.

5. Wykorzystujemy dane osobowe:

a. aby nawiązać i ukształtować treści umów zawieranych przez ŻIH, dokonywać w nich zmian i móc je rozwiązać;

b. aby zapewnić wykonanie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów w tym do rozwiązywania sporów, zbierania opłat i rozwiązywania problemów;

c. aby spełnić obowiązki nałożone na ŻIH przez prawo, takich jak obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe, statystyczne;

d. aby móc realizować statutowe cele ŻIH, a zwłaszcza zadania edukacyjne, kulturalne i naukowe;

e. aby móc udostępniać nasze zbiory, a także ochronić powierzone nam dobra kultury;

f. aby móc dostarczać informacje o naszych działaniach, organizowanych wydarzeniach, oferowanych produktach;

g. aby zapewnić, że treści na naszych stronach www są prezentowane w optymalny sposób;

6. Dane osobowe są przechowywane do chwili, gdy zrealizujemy cel, w jakim zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, złożony wniosek o wstrzymanie przetwarzania, przeniesienie danych lub usunięcie danych. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania części zgromadzonych danych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu po zakończeniu ich przetwarzania, w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych.

7. Przetwarzamy dane na podstawie:

a. zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;

b. konieczności wykonania zawartych umów;

c. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

d. zapewnienia ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą dane;

8. Nie sprzedajemy danych osobowych w celach komercyjnych. Możemy natomiast przekazywać dane innym instytucjom i firmom w celu wykonania umów, przepisów prawa lub zadań statutowych. W szczególności dotyczy to: przewoźników, firm kurierskich, pocztowych, logistycznych, usług mailingowych (newslettery itp.), obsługi finansowo-kadrowej, obsługi i utrzymania systemów IT i baz danych.

9. Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba, której dotyczą dane powinna skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH.

Każda osoba, której dotyczą dane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

10. Mamy prawo do zbierania danych osobowych ze źródeł publicznie dostępnych oraz innych osób i źródeł komercyjnych. Osoby, których dane dotyczą, zostaną osobno powiadomione o posiadaniu takich danych przez Administratora.

II. Pliki cookies

1. Wszystkie witryny w domenie internetowej jhi.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Na śledzenie informacji o użytkownikach zezwalamy: Google Analytics, Facebook Connect i Google Maps, Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, które rejestrują zachowanie użytkownika na stronie. Dostęp wymienionych podmiotów do informacji o zachowaniu użytkownika na stronie można w niektórych przeglądarkach zablokować odpowiednimi ustawieniami, w pozostałych — korzystając z rozszerzeń, np. Ghostery. Ograniczenie dostępu tych podmiotów może zmienić działanie witryny — niektóre elementy mogą przestać być widoczne — jednak zasadnicza treść witryny pozostanie bez zmian.

4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować wygodę korzystania z naszych serwisów, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz ŻIH w celu optymalizacji działań.

5. Na naszych witrynach wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach:

a. zalogowania i zapamiętania wyborów użytkownika,

b. tworzenia statystyk dotyczących zachowania użytkowników w witrynie,

c. optymalizacji przesyłania plików,

d. zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

7. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji zgodnie z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych.