Trudno przecenić rolę darczyńców dla rozwoju Żydowskiego Instytutu Historycznego. Wsparciu wielu organizacji i hojnych sponsorów indywidualnych zawdzięczamy renowację budynku, jego rozbudowę, unowocześnienie ekspozycji, wyposażenie pracowni, opracowanie części zbiorów i zorganizowanie wielu wystaw.

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma
Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa
Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Oddział w Warszawie
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Nr rachunku:
36 1130 1017 0020 1459 6520 0001
kod SWIFT: GOSKPLPW

Wpłać jednorazową donację Kwota

Informacja o przetwarzaniu danych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma z siedzibą w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5 (00-090 Warszawa) – dalej ŻIH.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH możliwy jest elektronicznie pod adresem iodo@jhi.pl lub listownie pod adresem korespondencyjnym ŻIH.
 3. Przetwarzamy dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, otrzymane od operatora płatności – firmy PayPal.
 4. Wykorzystujemy dane osobowe aby zaksięgować i potwierdzić wpłaty dokonywane na rzecz Instytutu, kontaktować się darczyńcami w sprawach związanych z wniesionymi wpłatami.
 5. Dane osobowe są przechowywane do chwili gdy zrealizujemy cel w jakim zostały zebrane, upłynie okres przechowywania dokumentów nałożony przepisami prawa, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, złożony wniosek o wstrzymanie przetwarzania, przeniesienie danych lub usunięcie danych. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania części zgromadzonych danych w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu, po zakończeniu ich przetwarzania, w celu uniemożliwienia dalszego przetwarzania danych.
 6. Przetwarzamy dane na podstawie:
  1. zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą;
  2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  3. zapewnienia ochrony żywotnych obowiązków osoby, której dotyczą dane.
 7. Nie sprzedajemy danych osobowych.
 8. Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania swoich danych, usunięcia swoich danych, ograniczenia przetwarzania swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia swoich danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych o ile nie uniemożliwi to wykonania zadań do których zobowiązują nas przepisy prawa.

Aby skorzystać z przysługujących praw, osoba, której dotyczą dane powinna skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w ŻIH.

Każda osoba, której dotyczą dane, ma także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dokonując wpłaty zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349), zgodnie z regulaminami dostępnymi na stronie firmy oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, który jest administratorem Państwa danych.