Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Chciałbym otrzymać kopię aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu.

Archiwum ŻIH nie posiada aktów stanu cywilnego osób pochodzenia żydowskiego. O ile się zachowały, znajdują się w urzędach stanu cywilnego (akta zgonu do lat 80, akta urodzenia i małżeństwa do lat 100). Starsze księgi znajdują się w archiwach państwowych. Księgi metrykalne ludności mojżeszowej z tzw. terenów zabużańskich są przechowywane w III Wydziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Ksiąg Zabużańskich USC m.st. Warszawy (ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 1/3, 03-718 Warszawa).

 1. Chciałbym sprawdzić nazwisko na liście Żydów zamieszkałych przed wojną w Polsce.

Nie istnieje wykaz imienny Żydów zamieszkałych przez II wojną światową w Polsce.

 1. Chciałbym sprawdzić nazwisko na liście Żydów, którzy zginęli w czasie wojny.

Nie istnieje wykaz imienny Żydów, którzy zginęli w czasie wojny. Poszczególne instytucje dysponują szczątkowymi spisami osób, które zostały zamordowane.

 1. Chciałbym sprawdzić nazwisko na liście Żydów ocalałych z Zagłady.

Nie istnieje wykaz imienny Żydów, którzy ocaleli z Zagłady. Poszczególne instytucje dysponują niepełnymi listami osób pochodzenia żydowskiego, które przeżyły wojnę.

 1. Chciałbym dostać aktualny adres poszukiwanej osoby.

Archiwum ŻIH nie posiada aktualnych adresów zamieszkania poszukiwanych osób ani ich krewnych.

 1. Chciałbym otrzymać zaświadczenie, że dana osoba nie przeżyła wojny.

Archiwum ŻIH nie wystawia tego rodzaju zaświadczeń. Archiwum poświadcza jedynie ze zgodnością z oryginałem dokumenty znajdujące się w jego zasobie.

 1. Chciałbym otrzymać zaświadczenie, że dana osoba była żydowskiego pochodzenia.

Archiwum ŻIH nie wystawia tego rodzaju zaświadczeń. Archiwum poświadcza jedynie ze zgodnością z oryginałem dokumenty znajdujące się w jego zasobie.

 1. Chciałbym otrzymać zaświadczenie, że dana osoba była represjonowana w czasie wojny.

Archiwum ŻIH nie wystawia tego rodzaju zaświadczeń. Archiwum poświadcza jedynie ze zgodnością z oryginałem dokumenty znajdujące się w jego zasobie.

 1. Chciałbym otrzymać dokumentację ksiąg wieczystych.

Archiwum ŻIH nie posiada w swoim zasobie ksiąg wieczystych ani innej dokumentacji zawierającej informacje o nieruchomościach i ich właścicielach.

 1. Chciałbym, aby archiwum przeprowadziło kwerendę naukową w swoich zbiorach na interesujący mnie temat, gdyż piszę pracę magisterską/doktorską.

Archiwum ŻIH nie przeprowadza kwerend naukowych. Archiwum udostępnia swoje zbiory badaczom w czytelni Instytutu.

 1. Chciałbym, aby archiwum pomogło mi w poszukiwaniach i zwróciło się w moim imieniu z zapytaniami do innych instytucji.

Archiwum ŻIH nie pośredniczy w poszukiwaniach w innych jednostkach naukowych, archiwach ani instytucjach państwowych.

 1. Chciałbym, aby archiwum przeprowadziło kwerendę genealogiczną.

Archiwum ŻIH nie przeprowadza kwerend genealogicznych. Tą działalnością zajmuje się Dział Genealogiczny w ŻIH.

 1. Chciałbym, aby archiwum reprezentowało mnie przed urzędami na terenie Polski.

Archiwum ŻIH nie występuje jako pełnomocnik/reprezentant przed urzędami na terenie Polski. Tego typu działalność leży w gestii kancelarii adwokackich i researcherów.

 1. Chciałbym, aby archiwum przetłumaczyło dokumenty, gdyż nie znam polskiego.

Archiwum ŻIH nie tłumaczy dokumentów. Tego typu działalność leży w gestii tłumaczy przysięgłych.

 1. Czy dokumenty archiwalne są przetłumaczone na język angielski?

Dokumenty znajdujące się w zasobie Archiwum ŻIH nie są przetłumaczone na język angielski.

 1. Czy w Internecie są zamieszczone skany relacji i pamiętników?

W Internecie nie ma skanów pamiętników ani relacji. Na stronie www.cbj.jhi.pl zostały zamieszczone niektóre zeskanowane zespoły z zasobów Archiwum ŻIH: akta gmin wyznaniowych żydowskich: Włocławka, Bydgoszczy, Żychlina, Wrocławia, Pragi; zbiór dokumentów lóż masońskich; przedwojenna kartoteka ludności żydowskiej Gliwic” (jest to fragment zespołu Gminy Żydowskiej w Gliwicach); zbiór przedwojennych obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej; kolekcja dokumentów z gett i obozów Europy Środkowo-Wschodniej 1939-1944 [Judenraty]; zbiór kart zgonu zmarłych w getcie warszawskim (jest to dokumentacja stanowiąca zaledwie ok. 2% zamordowanej populacji Żydów warszawskich); Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce; Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych; Żydowskie Towarzystwo Kultury w Polsce; dokumenty z Archiwum Ringelbluma.

 1. Czy w Internecie są zamieszczone wasze bazy z nazwiskami?

Ze względu na ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nasza baza z nazwiskami nie jest zamieszczona w Internecie.

 1. Czy archiwum może przysłać mi dokumenty z Instytutu Yad Vashem?

Archiwum nie posiada dokumentów z kolekcji Yad Vashem ani nie pośredniczy w pozyskiwaniu ich kopii. W tym celu należy zwrócić się do Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.

 1. Czy archiwum ma dostęp do bazy Archiwum w Bad Arolsen?

Na dzień dzisiejszy Archiwum ŻIH nie posiada dostępu do bazy Archiwum w Bad Arolsen.

 1. Chciałbym otrzymać kopie fotografii getta Warszawy/Krakowa/innych.

W ŻIH fotografie są pod kuratelą Działu Dokumentacji Dziedzictwa Żydowskiego i tam należy ich szukać. W Archiwum można znaleźć fotografie, o ile są one częścią kolekcji archiwalnych, m.in. fotografie osób jako element dokumentów personalnych (paszportu, dowodu osobistego, zaświadczenia itp.), a także kolekcje zdjęć w spuściznach rodzinnych, fotografie z Archiwum Ringelbluma.