Facebook_Wydarzenie.jpg [317.33 KB]

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłasza jedenastą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

 

Zasady uczestnictwa:

Zgłoszenia na konkurs odbywają się przez formularz zgłoszeniowy, w którym należy załączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 15 lipca 2024 r.

 

Na Konkurs można zgłaszać tylko prace obronione.

Praca na Konkurs może być zgłoszona tylko raz – niedopuszczalne jest zgłaszanie prac, które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu.

Na Konkurs będą dopuszczone prace obronione nie wcześniej niż 3 lata kalendarzowe od daty ogłoszenia Konkursu.

Praca konkursowa musi być napisana w języku polskim lub (w przypadku prac napisanych w języku obcym) być obroniona na polskiej uczelni.

Pracę konkursową mogą zgłosić: autor, promotor lub władze uczelni, każdorazowo za zgodą autora. W przypadku pracy zbiorowej, konieczne jest załączenie pisemnej zgody wszystkich autorów danej pracy.

 

Na zgłoszenie składają się:

  • poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej,
  • zgłoszenie uczestnictwa podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru,
  • oświadczenie uczestnika podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru,
  • formularz informacyjny o promotorze,
  • podpisany przez autora załącznik dotyczący ochrony danych osobowych,
  • podpisany przez promotora załącznik, dotyczący ochrony danych osobowych,
  • egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie elektronicznej w formacie PDF.

W przypadku plików zbyt dużych na przesłanie załącznikiem dopuszcza się użycie platformy WeTransfer lub podobnej do przesłania łącznie wszystkich wymaganych dokumentów na adres Konkursu: konkursbalabana@jhi.pl

Każdy plik musi być opatrzony tytułem oraz nazwiskiem autora nadesłanej pracy. Dokumenty wymagające podpisu nadesłane powinny być w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia z widocznym podpisem.

 

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 8 listopada 2024 r. na stronie internetowej ŻIH. Ponadto laureaci i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o nagrodach drogą mailową.

Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców i naukowczyń ŻIH oraz zaproszeni do współpracy specjaliści i specjalistki z innych instytucji.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Załączniki:

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkursbalabana@jhi.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

O patronie konkursu

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że polska społeczność żydowska należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie.


Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej – zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.


W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji niemieckiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942 i 1943 roku.

 

 

Konkurs im. Majera Bałabana

Od 2009 roku jego imię nosi organizowany przez Żydowski Instytut Historyczny konkurs naukowy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Sam pomysł konkursu narodził się w Żydowskim Instytucie Historycznym w 1990 roku. Po przełomie ustrojowym zaczęły powstawać prace z dziedzin humanistycznych, naruszające rozliczne tabu i stereotypy obecne w poprzedniej epoce. Jedną z takich białych plam stanowiły dzieje Żydów w Polsce. W różnych ośrodkach naukowych zaczęto organizować badania podejmujące tę tematykę, a ŻIH stał się miejscem, w którym prace te są przechowywane i udostępniane innym. Przewodniczący Jury Konkursu prof. Andrzej Żbikowski zauważa, że „na przestrzeni lat tematyka przysyłanych prac się poszerzyła i nie są to jedynie prace stricte historyczne, ale dotyczące również kultury żydowskiej i pamięci o wielowiekowej obecności Żydów w Europie Wschodniej”.

Nasze archiwum zgromadziło obszerną kolekcję wartościowych prac konkursowych. Wiele osób uczestniczących w naszych konkursach kontynuuje badania dotyczące tematyki żydowskiej, z sukcesem realizując kariery naukowe. Nagrodę otrzymała m.in. Bożena Szaynok, profesorka na Uniwersytecie Wrocławskim, Eugenia Prokop-Janiec i Michał Galas, dziś dyrektor Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, oraz prof. Wacław Wierzbieniec, obecnie prodziekanem Wydziału Socjologiczno-Historycznego, a od 2012 r. kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jedna z laureatek Trzeciego Konkursu, Barbara Engelking, obecnie profesorka, założyła Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Inny uczestnik, Edward Kopówka jest teraz dyrektorem Muzeum w Treblince, a prof. dr hab. Sławomir Żurek stworzył Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Staramy się podtrzymywać kontakty z laureatami i laureatkami, dzięki czemu wiemy, że niektórzy, choć nie pracują naukowo, działają – jako nauczyciele lub społecznicy – w swoich środowiskach na rzecz propagowania wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej oraz poprawy stosunków polsko-żydowskich.