Nie tylko Palestyna

Autor: Żydowski Instytut Historyczny
Do rąk czytelników oddajemy książkę dr Zofii Trębacz „Nie tylko Palestyna. Polskie plany emigracyjne wobec Żydów 1935–1939”.
palestyna3.jpg

Polska lat międzywojennych była państwem wielonarodowym. Ta złożoność powodowała uprzedzenia, a nierzadko prowadziła także do poważnych antagonizmów. Szczególnie trudne w omawianym okresie okazały się stosunki polsko-żydowskie. Celem książki jest przybliżenie jednego z rządowych planów rozwiązania tzw. kwestii żydowskiej w drugiej połowie lat trzydziestych — próby doprowadzenie do masowej emigracji Żydów z Drugiej Rzeczypospolitej. Podstawę książki stanowiły materiały źródłowe z Archiwum Akt Nowych w Warszawie — przede wszystkim z zespołów Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie 1918–1939 i Konsulatu RP w Marsylii, a mniejszym stopniu także Ambasady RP w Berlinie. Istotnym uzupełnieniem przekazów źródłowych była prasa codzienna, zarówno polska, jak i żydowska, a także francuska, w tym również tytuły ukazujące się na Madagaskarze. W niewielkim stopniu wykorzystano też prasę niemiecką.

Materiał archiwalny i prasowy uzupełniła literatura przedmiotu z zakresu problematyki konfliktów narodowościowych, a przede wszystkim ludności żydowskiej na ziemiach polskich.

Publikacja jest rozprawą doktorską Zofii Trębacz wyróżnioną w pierwszej edycji Konkursu Fundacji Ośrodek Badań nad Migracjami im. Joanny Matejko na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską dotyczącą tematyki migracji międzynarodowych z i do Polski oraz polskiej diaspory.

Więcej informacji o książce

 

Dr Zofia Trębacz, historyczka, autorka artykułów na temat przedwojennego antysemityzmu oraz stosunków polsko-żydowskich na uniwersytetach w okresie międzywojennym, członkini zespołu redakcyjnego „Archiwum Ringelbluma”. Współpracowała m.in. z Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.
Żydowski Instytut Historyczny