Amsterdam Saul

pseud. Gustaw Henrykowski, Henryk, Duński, Dunajewski (1898 Nowy Sącz – 1937 Związek Radziecki [Moskwa?]) – działacz ruchu robotniczego, polityk, prawnik. W gimnazjum nowosądeckim był przewodniczącym kółka Poalej Syjon im. B. Borochowa oraz kierował samokształceniem młodszego odeń E. Ringelbluma. Studiował we Wiedniu i na UJ. Należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej (od 1910), PPSD (1911-1918, z przerwami), PS (od 1918). Po wejściu do KC PS reprezentował w nim lewe skrzydło. Po rozłamie w 1921 przeszedł do KPRP, do której KC należał od 1923. Od tego roku działał też w [Centralnym] Biurze Żydowskim KPRP. Był jednym z inicjatorów utworzenia Kombundu i jego przyłączenia do KPP (1922/1923). Dwukrotnie był aresztowany za działalność komunistyczną. W 1928 wyjechał do Związku Radzieckiego, gdzie pracował w Międzynarodówce Komunistycznej i kierownictwie zagranicznym KPP (od 1930 w Biurze Politycznym KC KPP w Kopenhadze). Odwołany z zajmowanego stanowiska, został wezwany do Moskwy, a następnie aresztowany przez władze sowieckie i w 1937 rozstrzelany. Zrehabilitowano go w l. 50. XX wieku.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand