American Federation of Polish Jews

(ang., Amerykańska Federacja Polskich Żydów); Federation of Polish Jews in America (ang., Federacja Żydów Polskich w Ameryce)organizacja Żydów polskich w Stanach Zjednoczonych, utworzona w 1908, mająca oddziały także w Kanadzie. Prowadziła działalność polityczną, filantropijną i edukacyjną nastawioną na zaspokajanie potrzeb żydowskich emigrantów z Polski, jak i pomoc oraz obronę praw współziomków w kraju, z którego przybyli. Została powołana do życia przez połączenie około 100 ziomkostw lokalnych, przy czym poszczególne organizacje wchodzące w jej skład zachowywały autonomię. Z czasem A.F. of P.J. zaczęła się rozwijać także dzięki powstawaniu jej własnych oddziałów w miejscowościach, gdzie przedtem nie było ziomkostw. Szczególnie prężnie działała w okresie I wojny świat., kiedy to zorganizowano przeszło 500 komitetów, zbierających fundusze na pomoc Żydom w Polsce. Później A.F. of P.J. angażowała się w zabiegi o zagwarantowanie praw mniejszości Traktatem Mniejszościowym i zniesienie ograniczeń prawnych Żydów, jakie zostały odziedziczone po państwach zaborczych. Organizowała demonstracje przeciwko ekscesom antysemickim w Polsce w latach 30. XX w. Znaczenie A.F. of P.J. po II wojnie świat. zaczęło maleć. Na jej wzór powstawały także federacje Żydów polskich w Brazylii, Francji i Belgii. (Zob. też Tygel Zelig)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand