sejmiki żydowskie

zjazdy przedstawicieli kahałów poszczególnych ziemstw i okręgów, zwoływane przez władze żydowskiej terytorialnej organizacji gminnej (por. gminy żydowskie w Polsce), po ustaleniu kolejnej daty zjazdu Sejmu Żydów Korony. Obrady s.ż. toczyły się prawdopodobnie w bóżnicach, a koszty ich organizacji ponosiły władze gminy, na której terenie odbywały się zjazdy. Zbierano się w różnych miastach, albowiem zwoływanie s.ż. dla starszyzny kahalnej było zaszczytem. W s.ż. uczestniczyli zamożni przedstawiciele ludności miejskiej, wybitni talmudyści i – przypuszczalnie – średnio zamożne pospólstwo. Łącznie z towarzyszącymi urzędnikami brało w nich udział ok. 35-40 osób. Na porządku dziennym obrad, którym przewodniczył marszałek ziemstwa, zazwyczaj były sprawy związane z wyborem władz żydowskiej organizacji terytorialnej, omówieniem spraw finansowych, wyborem deputatów na Sejm Żydów Korony, przyjęciem uchwał w sprawach życia i organizacji gmin. Zasadnicze wybory odbywały się raz do roku i przebiegały podobnie, jak w gminach, przez losowanie elektorów. Na s.ż. wybierano seniorat i urzędników ziemskich oraz okręgowych. Jedną z najtrudniejszych i najważniejszych kwestii, które wówczas rozpatrywano, był podział najważniejszego podatku żydowskiego, tj. pogłównego. Skarb Koronny wystawiał władzom poszczególnych ziemstw i okręgów asygnaty na jego pobór, które następnie marszałkowie przekazywali pod obrady s.ż. Po wielu dyskusjach i sporach decydowano o powinnościach poszczególnych gmin. Omawiano także inne sprawy finansowe, np. kwestie długów. Uczestnicy s.ż. udzielali wybranym deputatom instrukcji poselskich, od których nie wolno było odstąpić (podobnie jak szlachta na swoich sejmikach). Ostatnim punktem porządku obrad s.ż. były m.in. sprawy organizacji gmin, ich życia religijnego i podejmowania uchwał, dotyczących m.in. ordynacji wyborczej, wyjaśniania i zatwierdzania postanowień religijnych, orzeczeń prawnych rabinów oraz udzielania zezwoleń na druk książek. (Zob. też: cherem; senior; syndyk; tak(k)anot)

Autor hasła: Anatol Leszczyński

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem