podwojewodzi

urzędnik ziemski powoływany przez wojewodę, w myśl konstytucji sejmowej z 1633, kontrolujący w jego imieniu ceny, wagi i miary oraz opiekujący się gminami (gminy żydowskie w Polsce) i sprawujący władzę sądowniczą nad Żydami. W większości województw urząd p. łączono z urzędem sędziego żydowskiego. Do obowiązków p. należało kontrolowanie wyborów władz gminnych oraz budżetu i finansów gminy. Sąd wojewodziński, w skład którego wchodził p., sędzia żydowski (o ile istniał ten urząd niezależnie), instygator, pisarz i szkolnik, rozstrzygał – wraz z żydowskimi asesorami – sprawy, w których był pozwany Żyd, i odwołania od wyroków sądu kahalnego w sprawach między Żydami. (Zob. też porządek wojewodziński)

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand