plagi egipskie

zgodnie z tradycją żydowską, kary zesłane przez Boga na Egipcjan, które miały ukazać faraonowi i jego poddanym prawdziwą naturę i moc Stwórcy, wielbionego przez Izraelitów, a zarazem wymusić uwolnienie Izraela z niewoli. Najpełniejszą listę dziesięciu p.e. zawiera biblijna Księga Wyjścia (7,14-12,30). W Biblii dwukrotnie jeszcze pojawiają się nieco odmienne listy p.e. (Ps 78,44-51 – siedem plag, z wyliczeniem jedenastu bądź dwunastu ich elementów; oraz Ps 105,28-36 – siedem plag, z wyliczeniem dziesięciu ich elementów). Rozbieżności między liczbą p.e. w Księdze Wyjścia i Psalmach przypisywane są poetyckiej konwencji. Podstawowa lista p.e. w Księdze Wyjścia została podzielona na trzy grupy po trzy plagi (po dwie zapowiedziane przez Mojżesza i Aarona, oraz po jednej, zesłanej bez ostrzeżenia) i jednej dodatkowej (ostatniej we wszystkich wyliczeniach), tj. śmierci pierworodnych (por.: Pierworodnych Post; pierworodnych wykup">pierworodnych wykup; pierworództwo). Większość z nich może być interpretowana, jako wynikająca z naturalnych przyczyn oraz lokalnych bądź okresowych zjawisk przyrodniczych, np. wiązanie przemienienia wód Nilu w krew – ze zmianą ich zabarwienia podczas przyboru; według innych interpretacji, plaga ta była symbolicznym obrazem okresu anarchii w Egipcie; zwracano też uwagę, że jest ona skierowana przeciwko rzece, czczonej przez Egipcjan. W midraszach ujawniła się tendencja do pomnożenia liczby i rozmiarów p.e. Ich wyliczenie w tej formie weszło następnie do Hagady Pesachowej i stało się jednym z centralnych elementów wieczerzy sederowej (seder). (Zob. też sij(j)um)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand