nasi

(aramejski-hebrajski, książę, przywódca, wódz, przewodniczący, prezes, prezydent, patriarcha; jidysz, nosi) – w czasach biblijnych tytuł oznaczający ważną osobistość, stawianą na równi z królem; obdarzano nim przywódców Dwunastu Plemion Izraelskich, wędrujących przez pustynię synajską; zlecano im wyprawy zwiadowcze do Kanaanu i podział podbitych ziem. W czasach Ezechiela, nazywano tak również przywódców innych narodów. Tytułu n. używał Bar Kochba. Monety bite przez niego podczas powstania w 132-135 n.e. noszą inskrypcje: Szimon Nesi Israel (hebrajski, Szymon, Książę Izraela). Nazwa n. występuje także w dokumentach gminy qumrańskiej (Qumran), w odniesieniu do świeckiego przywódcy esseńskiej społeczności (esseńczycy). Po zburzeniu Drugiej Świątyni Jerozolimskiej (70 n.e.) urząd n. stał się bardziej znaczący. W epoce talmud. n. był tytułem przewodniczącego sanhedrynu. Za jednego z najsłynniejszych n. uważano Jehudę ha-Nasiego (II/III w. n.e.), kodyfikatora Miszny i politycznego przywódcę Żydów. Do obowiązków n. należało: ustalanie kalendarza, wyświęcanie rabinów, utrzymywanie kontaktów z gminami w diasporze, zbieranie datków, ustanawianie sądów itp. W średniowieczu tytuł n. nadawano niektórym przywódcom rozmaitych instytucji żydowskich, ważnym osobistościom oraz potomkom słynnych rodów (w tym wypadku jedynie jako tytuł honorowy). Tytułowano tak też osoby stojące na czele gminy karaitów. Współcześnie słowo n. jest używane w politycznej nomenklaturze w Izraelu; określa stanowisko prezydenta oraz funkcje przewodniczącego w polityczno-społecznych korporacjach i stowarzyszeniach. (Por. też: arcykapłan; aw be(j)t-din; chacham; Eleazar ben Azaria; Gamaliel I; Gamaliel II; Gamaliel III; Hillel I; Hillel II; Nasi szel Erec Israel; Szemajasz; Szymon ben Gamaliel I; Szymon ben Gamaliel II; Zugot)

Autor hasła: Irena Bracławska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand