humańska rzeź

koli(w)szczyzna – powstanie antyszlacheckie pod wodzą Iwana Gonty i Maksyma Żeleźniaka na Ukrainie, zapoczątkowane 29 V 1768, stłumione w czerwcu tegoż roku przez wojska polskie i rosyjskie. Straty ludzkie wśród szlachty i Żydów były porównywalne do strat z czasów powstania Chmielnickiego (1648). Szczególnych okrucieństw i masowego mordu ludności żydowskiej dopuścili się powstańcy po zajęciu Humania. Całkowitą liczbę ofiar h.rz. szacuje się na ok. 180 tys. ludzi. (Zob. też: pieśni historyczne; pogrom)

Autor hasła: Paweł Fijałkowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand