Związek (Zrzeszenie) Pisarzy i Dziennikarzy Hebrajskich w Polsce

Zrzeszenie Literatów i Dziennikarzy Hebrajskich w Polsce (hebr. Hitachdut ha-Sof(e)rim we-ha-It(t)onim ha-Iwrim be-Polin), nazywany też Związkiem Literatów Hebrajskich – organizacja twórców, powstała w Warszawie w 1929 z inicjatywy grupy pisarzy i dziennikarzy, piszących w języku hebrajskim. Próbę utworzenia podobnej organizacji podjęto już w 1928, z inicjatywy J. Kahana i R. Feldszuha. Do grupy członków-założycieli należeli m.in.: D.Z. Weinberg, J.Ch. Heftman, A.L. Jakubowicz, R. Feldszuh, J. Warszawiak, E. Stein. Centralną siedzibę Z.P. i D.H. w P. miał w Warszawie (ul. Orla 10), gdzie m.in. funkcjonowała czytelnia czasopism; organizował też odczyty dotyczące literatury hebrajskiej i nauki, lud. uniwersytety, specjalistyczne kursy. Wydawał swój organ „Amudim” (hebr., Szpalty [Łamy; Stronice], 1936). Utrzymywał kontakty ze środowiskami pisarzy tworzących w języku hebrajskim poza krajem, a zwłaszcza ze Związkiem Pisarzy Hebrajskich (Agudat ha-Sof(e)rim ha-Iwrim) w Palestynie. Z inicjatywy Z.P. i D.H. w P. została zwołana w Warszawie konferencja w sprawie wspomożenia prasy hebrajskojęzycznej w Polsce. Poza Warszawą, istniały oddziały regionalne tej organizacji, przede wszystkim w Wilnie, Łodzi i Białymstoku. Szczególnie aktywne było środowisko krakowskie, wydające rocznik literacki „Sefer ha-Szana” oraz książki współczesnych pisarzy hebrajskich. Kolejnymi prez. Z.P. i D.H. w P. byli: D.Z. Weinberg, M.M. Szoham (1935-1937), a po jego śmierci – E. Stein. (Zob. też Związek [Zawodowy] Literatów i Dziennikarzy Żydowskich [w Polsce])

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand