Trzynaście artykułów wiary

Trzynaście artykułów wiary (hebr. Szlosza asar ik(k)arim), zw. w skrócie JaG ik(k)arim (JaG = 13 [ jod = 10 + gimel = 3]) – podstawowe pryncypia judaizmu (nazywane niekiedy nieprecyzyjnie dogmatami), sformułowane przez Majmonidesa w komentarzu do Miszny (Sanhedrin 10,1), stanowiące najbardziej znaną i niemal powszechnie przyjmowaną ich wersję. Tora nie zawiera rozróżnienia między przykazaniami i podstawowymi artykułami wiary. Określenie tych ostatnich stało się konieczne w średniowieczu, dla odróżnienia wyznawców judaizmu od karaimów z jednej i od chrześcijan oraz wyznawców islamu z drugiej strony. Stanowić one miały granicę oddzielającą prawowiernych od heretyków (apikojres). Na T.a.w. składa się uznanie: 1. istnienia Boga-Stwórcy; 2. jedności Boga; 3. bezcielesności Boga; 4. wieczności Boga; 5. faktu, że jest On jedynym obiektem kierowania modlitw; 6. prawdziwości przesłania proroków; 7. faktu, że Mojżesz był największym prorokiem; 8. prawdy, że Tora została dana Mojżeszowi (por. mat(t)an Tora); 9. prawdy, że jest ona niezmienną; 10. wszechwiedzy Boga; 11. przekonania, że Bóg nagradza i karze [ludzkie uczynki]; 12. przekonania, że Mesjasz ma nadejść; 13. wiary w przyszłe zmartwychwstanie ciał. To sformułowanie podstaw judaizmu nie zakończyło dyskusji nt. pryncypiów wiary, która trwała jeszcze w XV i XVI w. i przyniosła in. formy ich sprecyzowania (np. w postaci sześciu artykułów wiary Ch. ben A. Crescasa w dziele Or Adonaj, oraz trzech – J. Albo w Sefer ha-ik(k)arim). T.a.w. stało się podstawą do stworzenia modlitw i hymnów (Ani maamin; Jigdal).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem