Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej (SŻKiP)

działająca w Polsce organizacja żydowska o charakterze kombatanckim, powstała w 1990 (zarejestrowana przez Sąd Wojewódzki 8 IX 1990). Zgodnie z ustawą z 24 I 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okr. powojennego, jej członkami mogą być wszyscy Żydzi polscy, którzy brali udział w walce z hitlerowskimi Niemcami oraz byli prześladowani w okresie Holokaustu. Pierwszy zjazd SŻKiP w czerwcu 1991 zgromadził reprezentację 12 oddziałów terenowych i przeszło 700 członków (w 1994 było 13 oddziałów i ok. 1 300 członków). Celami SŻKiP są: niesienie pomocy Żydom kombatantom oraz upowszechnianie wiedzy o wysiłku zbrojnym, konspiracji i martyrologii Żydów w okresie II wojny światowej. Pierwszym prezesem tej organizacji był Arnold Mostowicz (do chwili swej śmierci w 2002), potem jego miejsce zajął Ludwik Krasucki. SŻKiP ustanowiło i przyznaje Medal 50-lecia Powstania w Getcie Warszawskim (por.: getto warszawskie; powstanie w getcie warszawskim), którym wyróżnia osoby zasłużone dla dialogu i kontynuacji współżycia polsko-żydowskiego. Kapitułę tego odznaczenia stanowi Prezydium SŻKiP, podejmujące decyzje w porozumieniu z innymi organizacjami żydowskimi.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand