Sanhedrin

(hebr., Sąd; Trybunał; Sanhedryn) – czwarty traktat czwartego porządku Miszny (Nezikin), liczący 11 rozdziałów. Dotyczy instytucji sądów, złożonych z trzech, dwudziestu trzech lub siedemdziesięciu jeden sędziów; ich organizacji i zasad funkcjonowania; prawa karnego i cywilnego; uprawnień i przywilejów króla oraz arcykapłana; wyboru sędziów polubownych; świadków; metod ich przesłuchiwania; ogłaszania wyroków; wyznaczania kar (np. kary śmierci przez ukamienowanie, spalenie, ścięcie, uduszenie). Komentarze i uzupełnienia do tego traktatu znajdują się w TB, TJ oraz w Tosefcie. (Zob. też: be(j)t din; sanhedryn; sądy żydowskie świeckie; oraz Aaron ben Meir z Brześcia Litewskiego)

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand