Referat Żydowski Delegatury Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj

dział Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu, utworzony w lutym 1943; do jego zadań należało: pośredniczenie w przekazywaniu pieniędzy Radzie Pomocy Żydom (Żegota), organizowanie spotkań jej przedstawicieli z Delegatem Rządu, przekazywanie postulatów i zażaleń Rady do odpowiednich komórek Delegatury, pośredniczenie pomiędzy Radą a podziemiem wojskowym (np. w sprawie szantaży; por. szmalcownictwo), przekazywanie pism Rady do Londynu. Analogiczną pomoc R.Ż.D.R. RP na K. świadczył przedstawicielom podziemia żydowskiego, zapewniając im ponadto łączność z organizacjami polskimi w kraju. Prowadził także akcje, podejmowane z własnej inicjatywy; opracowywał i wysyłał do Londynu raporty o sytuacji Żydów polskich i ich potrzebach (por. Karskiego raporty), wydawał poufny biuletyn informacyjny, przeznaczony dla różnych agend podziemia, wykorzystujący doniesienia wywiadu polskiego i żydowskiego, dotyczący spraw zagrożenia, oporu zbrojnego i mordowania ludności żydowskiej, zbierał materiały do walki z szantażem i przestępczością, wykorzystywał materiały z gestapo i Kripo dla przekazywania ostrzeżeń osobom ukrywającym się i udzielającym pomocy. Personel R.Ż.D.R. RP na K. tworzyło 5-6 osób; kierownikiem był Witold Bieńkowski, który jednocześnie został stałym reprezentantem Delegatury w Żegocie; jego zastępcą mianowano Władysława Bartoszewskiego. PS

Autor hasła: Paweł Szapiro

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand