Malachiasza Księga

(hebr., Mal(e)achi = Mój posłaniec) – w kanonie Biblii Hebrajskiej ostatnia, krótka księga w dziale Ksiąg Prorockich (ostatnia pośród piętnastu ksiąg Proroków Późniejszych oraz pośród dwunastu ksiąg Proroków Mniejszych), licząca zaledwie 55 wersów, podzielonych na 3 rozdziały. Długo była uważana za najmłodszą księgę w kanonie Biblii Hebrajskiej. Wśród uczonych brak było zgodności, co do osoby jej autora; przeważały opinie, że słowo mal(e)achi należy traktować przymiotnikowo, a nie jako imię własne. Najczęściej opowiadano się za przyjęciem tego terminu jako pseudonimu lub imienia fikcyjnego autora. Targum identyfikuje nawet Malachiasza z Ezdraszem. M.K. pochodzi prawdopodobnie z 1. połowy V wieku p.n.e. lub z ok. 400 p.n.e., kiedy to po powrocie z niewoli babilońskiej Judejczycy odbudowali już Świątynię Jerozolimską, ale jeszcze nie wystąpił Nehemiasz (M.K. poniekąd przygotowywała grunt na to wystąpienie). Prawdopodobnie początkowo M.K. stanowiła jeden z trzech (obok włączonych później fragmentów do Księgi Zachariasza) dodatków do Ksiąg Prorockich. Składa się na nią sześć dialogów, w których Bóg odpowiada Izraelitom na stawiane mu pytania i zarzuty, zapewnia o swej miłości, grozi kapłanom niedopełniającym właściwie swych obowiązków, gani rozwody, zapowiada nadejście Dnia Sądu Ostatecznego (Jom ha-Din), w którym bezbożni zginą, a wierni zostaną nagrodzeni. Późniejszy dodatek, pochodzący zapewne od redaktora całego zbioru Proroków Mniejszych, zawiera upomnienie Izraelitów, by nie porzucali wiary, oraz zapowiedź nadejścia Eliasza, jako zwiastuna Dnia Bożego. Według tradycji talmudycznej, Malachiasz był współczesny prorokom AggeuszowiZachariaszowi, a wszystkie jego proroctwa pochodzą z drugiego roku panowania króla perskiego Dariusza I, tj. z 520 p.n.e. Kiedy owi trzej prorocy zmarli, nastąpił też upadek profetyzmu.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand