Lubliner Ludwik Ozjasz

(1809 Warszawa – 1868 Bruksela) – działacz Wielkiej Emigracji i zwolennik emancypacji Żydów. Wbrew woli ortodoksyjnych rodziców, ukończył pijarską szkołę wojewódzką. Walczył w powstaniu listopadowym (awansowany na podchorążego za odwagę na polu walki; dwukrotnie ranny w obronie Warszawy; kawaler srebrnego krzyża wojskowego). Po upadku powstania został aresztowany. Zwolniony między innymi w rezultacie wpłacenia łapówki, zbiegł do Krakowa. Wydalony z UJ na żądanie władz rosyjskich, wyemigrował za granicę, osiadając w Brukseli. Jego stosunki z częścią Wielkiej Emigracji były napięte. Współpracował blisko z Joachimem Lelewelem. Studiował prawo na Wolnym Uniwersytecie w Brukseli (1834-1836) i w 1838 został adwokatem, lecz pochłonięty działalnością polityczną i publicystyczną, do wykonywania tego zawodu nie przywiązywał większej wagi. Jako publicysta i członek wielu organizacji emigracyjnych, w tym Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, wiele sił poświęcał sprawie niepodległości Polski. W czasie powstania styczniowego był poborcą podatku narodowego na Belgię. Zajmował się także żywo kwestią żydowską. W 1839 opublikował broszurę Des Juifs en Pologne, a następnie wiele broszur i artykułów, głównie w prasie emigracyjnej i obcej. Wielokrotnie wzywał współwyznawców do uczestniczenia w walce o niepodległość Polski. Należał do działaczy Wielkiej Emigracji, żądających równouprawnienia dla Polaków wyznania mojżeszowego, bez oglądania się na ich asymilację i inne względy, uważając, że rozwój społeczności żydowskiej hamowany jest przede wszystkim przez ograniczenia prawne. W okresie wzmożonej kampanii antysemickiej, jaka miała miejsce pod koniec lat 50. XIX wieku w Królestwie Polskim, L. wystąpił z Obroną Żydów zamieszkałych w krajach polskich od niesłusznych zarzutów i fałszywych oskarżeń (Bruksela 1858). Później potępił antysemickie motywy prowodyrów tzw. wojny polsko-żydowskiej (1859). Od 1860 był członkiem Alliance Israélite Universelle.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand