Leybowicz (Lejbowicz) Hirsz (Herszek; Herszko; Hirszek)

(1700 Nieśwież – 1770 [po 1785?] tamże) – rytownik. Był związany z nieświeskim dworem Michała Kazimierza Radziwiłła, zwanym Rybeńko, gdzie przybył w 1747 z Sokala, wraz z ojcem, Lejbą (Leybą) Zyskielowiczem – także rytownikiem. Zgodnie z kontraktem, mieli wykonać 90 portretów (poza kontraktem jeszcze 15 i herb) rodziny Radziwiłłów w postaci miedziorytów dla drukarni nieświeskiej (między innymi do dzieła M.F. Wobego Icones Familiae Ducalis Radivilianae...., Nieśwież 1758; Artykuły wojenne, Nieśwież 1754) oraz do drukarni jezuickiej w Wilnie. L. rytował ponadto między innymi Castrum doloris Anny z Sanguszków Radziwiłłowej w nieświeskim kościele Jezuitów (rycina zamieszczona w dziele Kazania y mowy na walnym pogrzebowym akcie..., Wilno 1750), ekslibris Radziwiłłów (w trzech wersjach i formatach, 1754), różne herby, mapę Provincia Litvana Ord. S. Francisci O. Sdm. Observation [es]..., zawierającą wyobrażenia świętych (Bernarda i Kazimierza), widoki klasztorów oraz kościołów, a także wykonał „różne roboty” przy trumnach Anny z Mycielskich Radziwiłłowej i Hieronima Radziwiłła. Do czasów współczesnych zachowały się 72 płyty miedziorytnicze, wykonane przez L. (obecnie znajdują się w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych Biblioteki Narodowej w Warszawie).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand