Lebensohn Abraham Ber [Dow]

zwany także Adamem ha-Kohenem oraz Abrahamem Dow Michaliszkerem (Michajliczkerem) (1794 Wilno – 1879 tamże) – poeta tworzący w języku hebrajskim, centralna postać haskali na Litwie; ojciec Michy Josefa L. Otrzymał wykształcenie religijne, poza tym był samoukiem w dziedzinie nauk świeckich. Interesował się też kabałą i mistyką. Został ożeniony w wieku 13 lat. W 1848-1864 wykładał w wileńskiej szkole rabinów (por. szkoły rabinów). W dziełach poetyckich poruszał problematykę cierpienia i ludzkiej kondycji. Należał do grupy pisarzy dążących do odnowy języka hebrajskiego, poprzez jego wzbogacenie i uczynienie zeń sprawnego narzędzia twórczego. Pod względem formalnym znacznie wyprzedzał innych poetów swej epoki, piszących w języku hebrajskim. Jego głównym dziełem było Szire(j) sfat kodesz (hebr., Wiersze w świętym języku [Wiersze hebrajskie], wyd. 1: t. 1, 1842; t. 2, 1856; t. 3: Jeter szire(j) Adam, 1870). Wraz z I. Benjakobem wydał Biblię z przekładem niemieckim (czcionką hebrajską) i z komentarzem M. Mendels(s)ohna oraz z własnymi notami. Był autorem kilku komentarzy biblijnych (na przykład do ksiąg Ezechiela, Jeremiasza i Dwunastu Proroków Mniejszych [ Prorockie Księgi] – Torat ha-Adam, 1858) oraz gramatyki hebrajskiej.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand