Lampe Alfred

używał licznych pseudonimów i kryptonimów, miedzy innymi: Alski Alfred, Marek Andrzej, Nowak A., A.L. (1900 Warszawa – 1943 Moskwa) – działacz komunistyczny; teoretyk ruchu komunistycznego; jeden z czołowych działaczy organizacji Jugent; współtwórca ZPP w Związku Radzieckim; publicysta. Pochodził z żydowskiej rodziny robotniczej. Będąc uczniem, wstąpił do Żydowskiej Socjalno-Demokratycznej Partii Robotniczej „Poalej Syjon” w Polsce. W 1919 reprezentował PS w Warszawskiej Radzie Delegatów Robotniczych. W Wiedniu uczestniczył w międzynarodowej konferencji PS, opowiadając się po stronie lewicy. W 1921 wszedł w skład Komitetu Warszawskiego PS-L. Brał udział w kongresach Międzynarodówki. Po rozłamie w PS w 2. połowie 1921 wstąpił do KPRP. Na I Zjeździe Związku Młodzieży Komunistycznej w Polsce (marzec 1922) wybrany został sekretarzem KC KPRP. Za swą działalność polityczną był więziony (1922–1926). W 1927 wszedł w skład krajowego kierownictwa mniejszościowej frakcji KPP. Pracował w Wydziale Wojskowym i Wydziale do spraw Propagandy i Agitacji przy KC KPP. W 1929 wszedł w skład Biura Politycznego KC KPP oraz jego Sekretariatu. W 1932 jako reprezentant Polski podjął pracę w Czerwonej Międzynarodówce Związków Zawodowych w Moskwie. Aresztowany w Warszawie w 1933, w 1935 skazany został na 15 lat więzienia. 1 IX 1939 opuścił więzienie i po kilkumiesięcznej tułaczce trafił do Białegostoku. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej ewakuował się w głąb terytorium Związku Radzieckiego. Od 1941 ściśle współpracował z radiem radzieckim. W Kujbyszewie, wraz z Wandą Wasilewską wydawał „Nowe Widnokręgi”, a potem (1943) w Moskwie stanął na czele Komitetu Organizacyjnego ZPP; wchodził w skład redakcji „Wolnej Polski”. Brał udział w przygotowaniach do utworzenia polskiej dywizji piechoty. Uczestniczył w I Zjeździe ZPP (czerwiec 1943). Zmarł nagle na atak serca. L. uprawiał głównie publicystykę polityczną; wybór jego artykułów zawarto w zbiorach Miejsce Polski w Europie (Moskwa 1944); Myśli o nowej Polsce (1948); O nową Polskę. Artykuły i przemówienia (1954).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand