Konitz Leon

(1823 Warszawa – 1895 tamże) – lekarz warszawski, chirurg, ginekolog, położnik; syn Samuela Mojżesza K.; stryj Henryka K. Pochodził z zamożnej, kupieckiej rodziny. Jego ojciec m.in. prowadził dobrze prosperujący bank (od 1841). K. był uczniem warsz. Szkoły Rabinów, a potem uczęszczał do nowo otwartego (w 1839/1840) gimnazjum na Lesznie, gdzie zajęcia odbywały się także w soboty (szabat) oraz obowiązywało noszenie specjalnego uniformu, daleko odbiegającego od przyjętego, tradycyjnego stroju żydowskiego. Od 1839 studiował w Berlinie; na tamtejszym uniwersytecie ukończył wydział lekarski (1843). Praktykę w dziedzinie ginekologii i położnictwa zdobywał potem w Warszawie, Wiedniu, Getyndze i w Paryżu. Na stałe powrócił do Warszawy w 1850. Cieszył się wielką popularnością w środowisku warszawskim. Przez kilkadziesiąt lat był członkiem Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego; w 1863-1865 – członkiem komitetu redakcyjnego wydawanego przez Towarzystwo „Pamiętnika…”. Żywo interesował się i był emocjonalnie zaangażowany w życie społeczne gminy żydowskiej; sponsorował rozmaite przedsięwzięcia oraz łożył na cele charytatywne (szczególnie związane z rozwojem oświaty). Żona, Adela z Krasnopolskich K. (1830-1879), pomagała mu w tych działaniach, sama także była bardzo zaangażowana w działalność dobroczynną na rzecz gminy, m.in. przez lata wchodziła w skład komitetu, zawiadującego ochronką przy Głównym Domu Schronienia Ubogich i Sierot Starozakonnych (założonego w 1862). K. jest autorem ponad 50 prac, w tym wielu zawierających nowe spostrzeżenia z dziedziny ginekologii (np. O mechanizmie porodu przy położeniach prawidłowych, „Tygodnik Lekarski” t. 5, 1851); publikował w fachowych czasop. krajowych i zagranicznych. Swoją bibliotekę zapisał w testamencie Towarzystwu Lekarskiemu Warszawskiemu.

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand