Komitet Organizacyjny Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych w Polsce (KOŻKW)

do 1946 Komitet Organizacyjny Żydowskich Zrzeszeń Religijnych – instytucja utworzona w 1946 dla sprawowania nadzoru nad działalnością żydowskich kongregacji wyznaniowych (noszących wcześniej nazwę żydowskich zrzeszeń religijnych), złożona z ośmiu osób (członków trzyosobowej Naczelnej Rady Religijnej Żydów Polskich [NRR] – organu opiniodawczego we wszystkich sprawach dotyczących kultu i religii oraz najbardziej szanowanych rabinów i członków zarządów terenowych kongregacji). Zarówno KOŻKW, jak i NRR wybierane były przez Zjazd Żydowskich Kongregacji Wyznaniowych (ŻKW). Organem doradczym NRR była Rada Rabinów, złożona z 9 osób; organem wykonawczym KOŻKW była trzyosobowa egzekutywa. KOŻKW podlegał Departamentowi Wyznań MAP. Organ opiniodawczy – NRR – oraz KOŻKW stanowiły centralne organy koordynujące działalność autonomicznych kongregacji wyznaniowych. Przewodniczącym komitetu wykonawczego NRR był, aż do wyjazdu z Polski w 1949, rabin Dawid Kahane, a KOŻKW – rabin Mojżesz Steinberg (potem rabin Szulim Treistman). Działalność KOŻKW była w znacznym stopniu finansowana przez Joint. NRR łożyła na utrzymanie domów dziecka, kolonii letnich, cmentarzy żydowskich, kuchni koszernych, zakup książek religijnych, wykup od ludności chrześcijańskiej rodałów, a także na zapomogi oraz subwencje dla kongregacji terenowych. KOŻKW podejmował próby współpracy z CKŻP już w maju 1946. Zbliżenie ułatwiło wspólnie przeprowadzone wiosną 1947 rozdawnictwo macy na święto Pesach. Statut KOŻKW został zatwierdzony przez władze dopiero w listopadzie 1949, w zamian za jego zgodę na przystąpienie do CKŻP; nastąpiło ono 1 VI 1948. Na Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów ŻKW (sierpień 1949) kongregacje zrzeszyły się w Związek Religijny Wyznania Mojżeszowego w Polsce, a jego przewodniczącym został rabin S. Treistman. W 1950, z powodu braku środków i malejącej liczby wiernych, działalność kongregacji została w znacznym stopniu ograniczona.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand