Kohen (Kon)-Cedek Józef

(1827 Lwów – 1903 Londyn?) – pisarz, poeta, publicysta, piszący w językach hebrajskim i jidysz, kaznodzieja. Wykształcenie talmudyczne zdobywał pod kierunkiem lwowskiego rabina miejskiego, znanego uczonego, Józefa Saula Natansohna. Pod wpływem haskali, stał się jednym z czołowych maskili galicyjskich. Wydawał kilka czasopism w języku hebrajskim: dziennik „Ha-Mewas(s)er”, razem z naukowym dodatkiem „Ha-Neszer”; miesięcznik „Meged Jerachim” (hebr., Błogosławieństwo Miesiąca, 1855-1857); rocznik „Ocar Chochma” (hebr., Skarbiec Wiedzy [Mądrości], t. 1-3, 1859-1865); „Ha-Jehudi ha-Nicchi (hebr., Wieczny Żyd, nr. 1-4, 1866), poświęcony historii Żydów; „Or Tora” (hebr., Światło Tory, nr. 1-4, 1874). Obok artykułów publicystycznych, K.-C. pisał wiersze, cieszące się podówczas dużą poczytnością. Zainicjował też wydawanie dwóch czasopismach w języku jidysz – „Judnfrajnd” (Przyjaciel Żydowski) oraz „Najste Nachrichtn” (Najnowsze Wiadomości). Następnie piastował stanowisko kaznodziei w Krakowie i we Frankfurcie. Potem osiadł w Londynie (1875), gdzie był kaznodzieją w społeczności Żydów pochodzących z Polski i Rosji. W tym czasie poświęcił się niemal wyłącznie działalności pisarskiej w dziedzinie literatury rabinicznej; opublikował kilka dzieł; m.in.: rozważania krytyczne Or chadasz (hebr., Nowe światło, 1881), dotyczące Biblii i Talmudu oraz zbiór glos do Miszne Tora Majmonidesa, wraz z własnymi responsamiUrim we-Tum(m)im (1885). Rzadko powracał do tematyki historycznej (opis procesu o mord rytualny w Madrycie w 1445 – Ohole Szem, 1883); Biographical Sketches of eminent jewish Families, 1897).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand