Kalahora (Calahora, Caliora, Califari) Aron (Aharon)

(XVIII w.) – lekarz krak., działający w poł. XVIII w., pierwszy w Polsce Żyd, który podjął próbę zapisania się do Akademii Krakowskiej. Kiedy jednak okazało się to niemożliwe, wystarał się o szereg świadectw (profesorów Akademii oraz jej rektora), stwierdzających jego kwalifikacje lekarskie i farmaceutyczne. Prowadził rozległą praktykę wśród szlachty, mieszczan i Żydów. W latach 40. XVIII w. był jednym z seniorów żydowskiej gminy w Krakowie; uczestniczył w sporze o rabinat między dwiema rodzinami (Fränklów i Landauów), narażając się tym władzom kahalnym. Aby go obronić przed ich prześladowaniami, starosta krakowski Karol Gonzaga Myszkowski, podkanclerzy koronny Michał Wodzicki i król August III kolejno wydali mu tzw. żelazne listy (1746-1750).

Autor hasła: Zofia Borzymińska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand