Jochanan

(hebr., JHWH jest łaskawy) – 1. imię kilkunastu postaci biblijnych; do najważniejszych wśród należy Jochanan ben Kareach (VI w. p.n.e.) – jeden z dowódców wojsk Judy w okresie zburzenia Pierwszej Świątyni (587/586 p.n.e.; Świątynia Jerozolimska); wspierał Gedaliasza (por. Gedaliasza Post); był jednym z tych, którzy zwrócili się do proroka Jeremiasza z pytaniem, czy należy pozostać w Judzie, czy też przenieść się do Egiptu. Według hag(g)ady, nie będzie miał udziału w Przyszłym Świecie (Olam ha-Ba), gdyż nie był posłuszny nakazowi proroka. 2. imię trzydziestu czterech postaci, wspominanych w Talmudzie, wśród nich: 1. Jochanan ben Napacha; 2. Jochanan ben Zak(k)aj; 3. Jochanan ben Nuri (II w.) – tan(n)aita, związany z akademią w Jawne, zaprzyjaźniony z Rabim Akiwą. Cieszył się sławą znakomitego znawcy halachy (tylko w Misznie odnotowano ok. 40 jego decyzji); był też znawcą geometrii i innych nauk świeckich; stosunkowo rzadko wspominany jest w hagadzie; 4. Jochanan ha-Sandlar (przydomek od wykonywanego zawodu wytwórcy sandałów bądź kamieniarza; II w.) – tanaita pochodzący z Aleksandrii, działający w Palestynie; uczeń rabiego Akiwy. Ocalał w czasie prześladowań po powstaniu Bar Kochby (132-135 n.e.); położył znaczne zasługi w przekazaniu potomnym nauk swego mistrza (według tradycji, miał być wysłany do uwięzionego Akiwy w celu uzyskania odeń odpowiedzi na pytania dotyczące halachy).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand