Jeszuot Jaakow

(hebr., Ocalenia Jakuba) – tytuły trzech dzieł Jakuba Meszulama ben Mordechaja Zeewa Ornsteina: 1. nowel i talmudycznych rozważań nt. dzieła Szulchan Aruch; 2. responsów, dotyczących Szulchan Aruch (wyd. 1906); 3. komentarzy do Pięcioksięgu (wyd. 1907). Wśród nich największe znaczenie miało pierwsze; ugruntowało ono sławę autora, jako autorytetu w dziedzinie halachy. Za życia Ornsteina ukazała się drukiem tylko jedna część tego dzieła, poświęcona Orach Chajim (1828). Całość opracowania wszystkich czterech części Szulchan Aruch wydał wnuk autora, Cwi Hirsz Ornstein (zm. w 1888) w 1863, opatrując ją własnymi glosami. Poza tym ukazały się osobno dwie części omawianego dzieła, poświęcone: Jore Dea (1809) i Ewen ha-Ezer (1809–1810). J.J. składa się z komentarzy do Szulchan Aruch; wyjaśnienia zawierają zreasumowanie poglądów i argumentów posekim oraz rozwiązania trudności interpretacyjnych, metodą kazuistycznych rozważań.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand