Grosglik (Grossglück) Izrael Lejb (Leon)

(?-1904 Warszawa) – maskil, działacz gminny (por. gminy żydowskie w Polsce), publicysta. W 1867 ukończył z wyróżnieniem Szkołę Niedzielno-Handlową w Warszawie. Potem podjął pracę jako nauczyciel (m.in. w pierwszej ochronce prowadzonej przez WTD dla chłopców żydowskich przy ul. Dzikiej) oraz rozpoczął działalność publicystyczną (m.in. na łamach „Izraelity” od ok. 1870; w późniejszym okresie – jako redaktor naczelny pisma), którą kontynuował do końca życia. Był zwolennikiem postępu w duchu haskali; opowiadał się za potrzebą kształcenia zawodowego młodzieży żydowskiej. Wyróżniał się pośród warszawskich „postępowców” nieagresywnym stosunkiem do ortodoksów, a nawet części chasydów. Na pocz. lat 70. XIX w. został aplikantem w Gminie Starozakonnych w Warszawie. Był bliskim współpracownikiem L. Natansona, wyznaczonym przezeń do pomocy w sporządzaniu protokołów i prowadzeniu kancelarii rabinatu; potem – jego sekretarzem. W 1875 objął stanowisko sekretarza Gminy. Jest autorem broszury Chedery i mełamedy. Kilka uwag w sprawie wychowania młodzieży żydowskiej, ku rozwadze zachowawczej braci (1879).

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand