Dror

(hebr., Wolność) – 1. socjalistyczna młodzieżowa organizacja, założona w Polsce we wrześniu 1938; powstała z połączenia organizacji He-Chaluc ha-Cair i Frajhajt. Jej powstanie związane było z tendencją do jednoczenia syjonistycznych partii i organizacji młodzieżowych. Przedstawiciele D., obok innych syjonistycznych organizacji młodzieżowych (Gordonia i Ha-Szomer ha-Cair), zrzeszeni byli w organizacji He-Chaluc. Podczas II wojny światowej D. kontynuował działalność nielegalnie; odbudowano ośrodek w Warszawie, który następnie starał się kierować jego pracą w innych miastach; wydawano prasę, zakładano garkuchnie, tworzono komplety samokształceniowe, a w getcie warszawskim uruchomiono hebrajskie gimnazjum i szkolenie rolne. Organizowano też dyskusje polityczne i literackie, podejmowano inicjatywy o charakterze kulturalnym. Dzięki pomocy Jointu i Judenratu, D. otrzymał zezwolenie powrotu na znajdującą się poza terenem wspomnianego getta szkoleniową farmę rolną na Grochowie (dzielnica Warszawy na prawym brzegu Wisły); dołączyły tam grupy młodzieży z innych ruchów pionierskich; farma została zlikwidowana pod koniec 1941. Dłużej (do listopada 1942) działała farma czerniakowska, stanowiąca bazę dla pracy konspiracyjnej. Wzmocniła ona organizacyjnie podziemie polityczne, a następnie wzięła udział w powstaniu w getcie warszawskim. D., obok Ha-Szomer ha-Cair i Akiby, należał do założycieli Żydowskiej Organizacji Bojowej, wchodził w skład ŻKN. Członkowie D. odegrali ogromną rolę w przygotowaniu zbrojnego oporu w wielu gettach (m.in. w Warszawie, Krakowie, Białymstoku i Wilnie; por. powstanie w getcie białostockim). Spośród nich wywodzili się m.in.: M. Tenenbaum, I. Cukierman i C. Lubetkin. Po zakończeniu wojny, D. wznowił działalność, przynależąc organizacyjnie nadal do He-Chaluc. Zakładano punkty produktywizacyjne i kibuce, wydawano prasę (mies. „Dror”, później „Dror-Frajhajt – He-Chaluc ha-Cair”), wspierano działalność funduszy Keren Kaj(j)emet le-Israel i Keren ha-Jesod. W październiku 1947, po zjednoczeniu PS-L oraz lewego skrzydła PS-P i powstaniu Zjednoczonej Żydowskiej Partii Robotniczej „Poalej Syjon”, połączyły się także organizacje młodzieżowe, związane z tymi partiami: Borochow Jugent oraz większa część D. Po zjednoczeniu powstała jednolita organizacja młodzieżowa pn. Dror-Borochow Jugent. Miała ona swoje placówki w 30 miastach, wydawała własną prasę. Bardzo mała grupa członków D. przeszła do Gordonii. Dror-Borochow Jugent, wraz z pozostałymi żydowskimi organizacjami młodzieżowymi, został zlikwidowany decyzją MAP 1 XII 1949. 2. nazwę D. nosiło też najstarsze żydowskie towarzystwo gimnastyczne, założone we Lwowie na przełomie XIX i XX w. przez inż. Izydora Zinna, który kierował nim przez 35 lat.

Autor hasła: Natalia Aleksiun

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand