Derech Erec Zuta

(hebr., Mniejszy traktat o etykiecie) – jeden z tzw. Małych traktatów talmudycznych, poświęcony normom moralności i zachowania się, zamieszczany w Talmudzie na końcu porządku Nezikin, wraz z Derech Erec Raba oraz Perek ha-Szalom (hebr. Rozdział [o] pokoju, zawierający pochwałę cnoty pokoju). Określenie zuta (aram.-hebr., mały) prawdopodobnie odnosi się do późniejszej jego genezy, w stosunku do Derech Erec Raba. Ostateczna redakcja tekstu została dokonana w epoce posttalmudycznej przez więcej niż jednego autora. D.E.Z. składa się z 10 rozdziałów, z których 9 poświęconych jest niemal wyłącznie napomnieniom moralnym, zwł. wezwaniom do samokontroli i skromności, zaś ostatni, dziesiąty – kwestiom eschatologicznym i rozważaniom etycznym. (Por. też derech erec)

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand