Byk Emil

(1845 Janów k. Trembowli – 1906 Wiedeń) – adwokat, polityk, asymilator. Podczas studiów na uniwersytecie lwow. założył pierwsze w Polsce żydowskie akademickie bractwo Towarzystwo Rygoryzantów, zostając jego prezesem. Był zwolennikiem asymilacji oraz prezesem ugrupowania Szomer Israel i redaktorem jego pisma „Izraelita”. Będąc członkiem władz, a od 1898 – prezesem gminy żydowskiej we Lwowie, przyczynił się do powstania tam wielu nowych instytucji (szpitala, sierocińca, kasy samopomocowej, Zakładu dla Kształcenia Nauczycieli Religii Mojżeszowej). W 1881 wszedł w skład Rady Miejskiej Lwowa. W 1891 został wybrany posłem do parlamentu wiedeńskiego; m.in. zwalczał projekt utworzenia żydowskiej kurii wyborczej do Sejmu Krajowego, który piętnował w liście otwartym Do moich współwyznawców z 31 XII 1905.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand