Byk (Bick) Jakub Samuel

(1772 Brody – 1831 tamże) – protagonista haskali w Galicji, pisarz hebrajski. O jego życiu wiemy niewiele. Był jednym z czołowych przedstawicieli koła młodych zwolenników haskali we Lwowie i bliskim przyjacielem N. Krochmala i S. Rapoporta. Władał kilkoma nowożytnymi językami europejskimi. Publikował m.in. w pismach „Bikure(j) ha-It(t)im” i „Kerem Chemed”. Wyróżniał się tym, że głosząc potrzebę rozprzestrzeniania oświecenia wśród Żydów, na pierwszy plan wysuwał kwestie etyczne. Równocześnie był bodaj jedynym wśród ówczesnych maskili, który odnosił się ze zrozumieniem do chasydyzmu, dostrzegając w nim reakcję na skostnienie judaizmu rabinicznego (choć prawdopodobnie w młodości napisał trzy hebr. sztuki antychasydzkie, które przed II wojną światową odkrył Dow Sadan bibliotece szkoły im. J. Perla w Tarnopolu). Kiedy przedstawiciele haskali zaatakowali M.M. Lefina z Satanowa za użycie języka jidysz do przekładów biblijnych, B. zdecydowanie wystąpił w jego obronie. Pisał pamiętniki, lecz nie wyraził zgody na ich publikację. Zmarł podczas epidemii cholery. Po jego śmierci tekst wspomnianych pamiętników zaginął w czasie wielkiego pożaru w Brodach w 1835.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand