Bne(j) Mosze

(hebr., Synowie Mojżesza) – 1. bohaterowie legendy podobnej do opowieści o Dziesięciu [Zaginionych] Plemionach. Mieli oni pochodzić od lewitów, którzy nie chcąc śpiewać pieśni świątynnych na wygnaniu przed władcą babilońskim dokonali samookaleczenia (niewola babilońska). Zostali następnie w cudowny sposób przeniesieni (bądź zbiegli z Babilonii) za rzekę Sambation, gdzie wiedli żywot w utopijnym państwie. Powstało wiele wersji tej opowieści i „relacji” o B.M., m.in. wzmianki o nich znajdują się w Koranie (ich kraj w cudowny sposób miał odwiedzić Mahomet) i u Eldada ha-Daniego; Saadja Gaon interpretował Psalm 90, jako modlitwę za nich. Wiara w istnienie B.M. była podsycana „informacjami” o listach, jakie nadchodzą od nich, a w 1831 jeden z rabinów z Safed miał przygotować List aszkenazyjskich rabinów i uczonych w Palestynie do Synów Mojżesza i Dziesięciu Plemion, zapraszający ich do powrotu do Erec Israel. 2. nazwa grupy złożonej z intelektualistów i inteligentów, związanych z ruchem Miłośników Syjonu, powstałej w Odessie pod przewodnictwem Achad Ha-Ama, działającej w 1889-1897. Jej geneza związana była z niezadowoleniem, jakie w niektórych środowiskach protosyjonistów budziło zaniedbanie edukacji masowej i brak zainteresowania przewodnictwem duchowym. Celem, jaki stawiali przed sobą członkowie B.M., była służba odrodzeniu nar. Żydów, które ostatecznie dokonać się miało – ich zdaniem – po powrocie do ziemi przodków. Środkiem jego realizacji było m.in. zakładanie szkół hebrajskich w diasporze i w Jaffie oraz wydawanie popularnych serii wydawniczych i czasopiśmiennych (por. Achi'asef). Centralne biuro B.M. mieściło się początkowo w Odessie, a następnie (od 1890) w Warszawie. Rozwój masowego ruchu syjonistycznego i powołanie do życia Organizacji Syjonistycznej (1897) spowodowały, że działalność B.M. zamarła.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand