Be-midbar Raba

(hebr.) – egzegetyczno-homiletyczny midrasz do biblijnej Księgi Liczb, który jest częścią Midrasz Raba. Składa się z 23 paragrafów. Jego początkowa część jest znacznie bardziej szczegółowa niż dalsze partie tekstu, z czego należy wyciągnąć wniosek, że stanowi on kompilację dwóch różnych midraszy do Księgi Liczb (do 1-7 oraz do 9-36), połączonych w całość przez kopistę w XIII w. Wiele kazań zawartych w pierwszej części poświęconych jest zwartym tematom, inne mają egzegetyczny charakter. Poszczególne partie tekstu poprzedzone są zazwyczaj anonimowymi psalmami. Ich język zbliżony jest najbardziej do tzw. języka hebrajskiego misznaickiego, z elementami hebrajskiego wczesnośredniowiecznego (por. hebrajski język). Druga część Be-m.R. ma charakter homiletyczny i wykazuje wiele powinowactw z Tanchuma.

Autor hasła: Rafał Żebrowski

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand