Annasz II [Młodszy]

Ananiasz (Ananos; Ananus; od hebr. Chananjahu = JHWH ulitował się) – arcykapłan w Jerozolimie, sprawujący swój urząd w 61/62 n.e.; syn Annasza I; saduceusz. Po objęciu urzędu arcykapłana (z mianowania cesarza Nerona) wzmógł prześladowania chrześcijan; wydał rozkaz zamordowania Jakuba Młodszego, biskupa Jerozolimy, za co – po trzech miesiącach urzędowania – został przez Albinusa, prokuratora Judei odwołany. Podczas wojny Żydów z Rzymianami (66-70 n.e.) zginął z rąk powstańców i Idumejczyków.

Autor hasła: Małgorzata Naimska

Strona główna Polskiego Słownika Judaistycznego

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand