Zbiór dokumentów niemieckich władz okupacyjnych. 1939 – 1944

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
233 2 m b. 157 Pobierz

Dzieje twórcy: Zbiór dokumetów niemieckich utworzono dla celów badawczych i z myślą o procesach zbrodniarzy hitlerowskich. Kolekcja zapoczątkowana tuż po wojnie przez Centralną Żydowską Komisję Historyczną była następnie uzupełniana w AŻIH. Daty skrajne: 1939-1963.
Zawartość: I. Kolekcja pojedynczych dokumentów władz niemieckich, uzupełniona przez powojenne odpisy i opracowania, zawiera m.in.:
1. Dokumenty władz centralnych Rzeszy:
-zbiór zarządzeń z Dzienników Ustaw Rzeszy dotyczących Żydów 1941-1944;
- rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych (Der Reichsminister des Inners) w sprawie wprowadzania ustaw norymberskich na terenach wschodnich włączonych do Rzeszy, z 31.05.1941;
- rozporządzenia szefa SS i Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Rzeszy (Der Reichsführer SS und Deutscher Polizei im Reichsministerium des Inners) dotyczące Żydów 1939-1943;
- okólniki, rozporządzenia, wytyczne, regulaminy i korespondencja szefa Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa (Der Chef der Sicherheitspolizei und SD) w sprawach polityki wobec Żydów na okupowanych terenach 1939-1942;
- dokumenty NSDAP i Hitler Jugent z Poznania i Łodzi 1941-1944;
- propagandowe materiały antyżydowskie.
2. Pojedyncze dokumenty władz niemieckich na tereniach okupowanych dotyczące ludności żydowskiej w kilkudziesięciu miastach:
- zarządzenia władz miejskich i powiatowych Generalnego Gubernatorstwa;
- korespondencja szefa dystryktu lubelskiego, szefa SS i Policji dystryktu lubelskiego (Der Chef des Distrikt Lublin, Der SS und Polizeifürer im GG Distrikt Lublin) dotycząca przejmowania mienia żydowskiego, wyłapywania ukrywających się, zatrudniania robotników żydowskich i in. 1942-1943,
- sprawozdania z akcji Reinhard;
- akta Kriminal Polizei w Tarnowie 1942-1944;
- Der Inspekteur der Sicherheitspolizei und SD w Poznaniu i Łodzi. Korespondencja dotycząca przesiedleń ludności z Kraju Warty 1939-1940;
- pisma szefa dystryktu warszawskiego (Der Chef des GG Distrikt Warschau) 1939-1941;
- kopie akt procesu Jürgena Stroopa 1951;
- zarządzenia i okólniki szefa dystryktu radomskiego (Der Chef des GG Distrikt Radom) oraz SS und Polizeiführer tego dystryktu 1939-1943.;
- pisma Der SS Polizeiführer im Distrikt Galizien;
- sprawozdanie inspektora Reichskommissariatu Ukraina z 2.12.1942;
- korespondencja niemieckiego zarządu getta w Białymstoku;
- zarządzenia i raporty miejskich oddziałów Urzędu Pracy (Arbeitsamt) w Warszawie, Katowicach, Rzeszowie;
3. Dokumenty Gmin Żydowskich:
- okólnik Związku Żydów w Niemczech do wszystkich gmin żydowskich w Niemczech w sprawie oddania wyrobów futrzarskich ze 01.1942;
- pojedyncze dokumenty gmin żydowskich w Niemczech (Grüssau, Tormersdorf i in.): korespondencja z innymi gminami, wykazy wpłat podatku gminnego, wykazy dóbr przekazywanych przez gminy 1941-1942;
- pojedyncze dokumenty dotyczące Żydów czeskich (zestawienie sum zabranych Żydom praskim wg. listy transportowej), b.d.;
- dane statystyczne dotyczące dzieci żydowskich w Budapeszcie i pozostałym obszarze Węgier, b.d.;
-pojedyncze dokumenty Rad Żydowskich na terenach okupowanych (Kałusz, korespondencja Rady Żydowskiej w Warszawie z Transferstelle) 1940-1943.
II. Ponadto w zasobach Archiwum ŻIH znajduje się zespół Prawo podatkowe III Rzeszy, zawierający zbiór przepisów z lat 1939-1945.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem