Organizacja Rozwoju Twórczości Przemysłowej, Rzemieślniczej i Rolniczej wśród Ludności Żydowskiej (ORT). 1946-1950

Sygnatura Wielkość w metrach bieżących Liczba jednostek Plik
309 20 m b. 1062 Pobierz

Dzieje twórcy: ORT - organizacja powstała w Rosji w 1880 r ., zalegalizowana w 1906 r. Po I wojnie światowej stała się organizacją międzynarodową. W Polsce działała od 1921 r. Celem ORT był rozwój wykwalifikowanego rzemiosła i rolnictwa wśród Żydów poprzez rozbudowę sieci szkolnictwa zawodowego. Z instytucji filantropijnej stała się instytucją społeczną. ORT inicjował tworzenie spółdzielni rolniczych, prowadził szkoły dla młodzieży i kursy dla dorosłych, które w Polsce ukończyło w sumie 2000 osób. Zaopatrywał też rzemieślników w narzędzia. W czasach Zagłady odegrał chlubną rolę w wielu gettach. W 1946 r. reaktywował działalność w Polsce. Do 1948 r. prowadzone przez niego szkoły zawodowe i kursy dokształcające ukończyło w sumie 3500 osób.
Zespół archiwalny ORT trafił do ŻIH po likwidacji tej organizacji w Polsce w 1950 r. i obejmuje lata 1946-1950.
Działalność ORT została w Polsce wznowiona w 1957 r. i kontynuowana do 1967. Jednak dokumenty z tego okresu nie trafiły do Archiwum ŻIH.
Zawartość: W skład zespołu wchodzą:
1. Materiały Zarządu Głównego ORT w Polsce:
- protokoły posiedzeń ZG;
- sprawozdania ZG (miesięczne, kwartalne, roczne) oraz wygłoszone na I Walnym Zjeździe Delegatów w październiku 1946 i na II Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów ORT w czerwcu 1949;
- protokoły ogólnopolskiej konferencji sekretarzy ORT 1946;
- protokoły narad kierowników oddziałów i szkół ORT 1949;
- uchwały, rezolucje, okólniki ZG 1947-1950;
- Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia ORT w Polsce 1948-1949;
- prasa, afisze, fotografie.
2. Materiały Światowej Organizacji ORT w Genewie:
- instrukcje, wytyczne, pisma okólne, materiały z kongresów i konferencji międzynarodowych ORT
- biuletyny Światowej Organizacji ORT 1946-1949.
3. Materiały dydaktyczne:
- programy seminariów i kursów pedagogicznych dla instruktorów ORT;
- okólniki i rozporządzenia władz oświatowych 1948-1949.
4. Korespondencja ogólna ZG ORT:
- z oddziałami terenowymi w sprawach organizacyjnych, administracyjnych, szkoleniowych, finansowych 1946-1950;
- z Centralnym Komitetem Żydów w Polsce;
- z urzędami centralnymi;
- ze Światową Organizacją ORT i delegaturami ORT we Francji, USA i innych krajach w sprawach zaopatrzeniowych, organizacyjnych, darów itd.;
- z centralą Joint w USA i innymi organizacjami żydowskimi zagranicą;
- z osobami prywatnymi.
5. Budżet i finanse:
- sprawozdania finansowe i zestawienia statystyczne dla Światowej Organizacji ORT 1947-1949;
- preliminarze budżetowe ZG;
- sprawy majątkowe; spisy inwentarzowe wyposażenia niektórych oddziałów ORT i szkół;
- listy płac pracowników;
- sprawy finansowe i sprawozdania pokontrolne oddziałów terenowych;
- raporty kasowe;
- rozliczenia i korespondencja ZG z Centralą Spółdzielni Wytwórczych "Solidarność" 1949-1950.
6. Dokumentacja oddziałów terenowych ORT 1946-1950:
- protokoły posiedzeń zarządów oddziałów, programy nauczania w szkołach i na kursach zawodowych, protokoły posiedzeń rad pedagogicznych poszczególnych szkół, dzienniki lekcyjne, sprawozdania z praktyk, wykazy instruktorów, wykładowców i pracowników administracyjnych, protokoły egzaminów końcowych, podania i wykazy uczniów i kursantów, zaświadczenia o ukończeniu kursów, sprawozdania finansowe, raporty kasowe - dokumenty następujących oddziałów:
Bielawa, Bielsko-Biała, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dzierżoniów, Katowice, Kraków, Legnica, Lublin, Łódź, Opole, Pietrolesie (Pieszyce), Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław.

Wszystkie inwentarze
Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem