Seria wydawnicza: Archiwum Ringelbluma

Praca zbiorowa

Seria wydawnicza: Archiwum Ringelbluma

Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy

Cover
twarda
Publisher
Wydawnictwo DiG
Publication year
2012
ISBN
978-83-61850-52-6

Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, wybór i opracowanie Marta Markowska, Ośrodek Karta, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 2008 (także w języku angielskim: The Ringelblum Archive. Annihilation Day by Day). Publikację tę poprzedził wybór opublikowany wcześniej w „Karcie”, 2003, nr 39, s. 8–58, także pod tytułem: Dzień po dniu Zagłady. Pierwszy plan edycji dokumentów z Archiwum Ringelbluma powstał zaraz po wydobyciu kolekcji spod gruzów warszawskiego getta jesienią 1946 r. Trudności finansowe i organizacyjne, z jakimi borykał się Żydowski Instytut Historyczny, uniemożliwiły realizację tego projektu przez kolejne dziesięciolecia. W następnych latach udało się tylko wydać drukiem niektóre rękopisy. Dopiero wieloletnie starania dr Ruty Sakowskiej (1922–2011) dokonały tu przełomu. W 1980 r. ukazał się jej obszerny tom dokumentów zawierający materiały z drugiej części Archiwum (odnalezionej w 1950 r.). W 1996 r. Żydowski Instytut Historyczny zapowiedział rozpoczęcie pełnej edycji materiałów Archiwum Ringelbluma. W następnym roku wyszedł drukiem pierwszy tom serii pod redakcją prof. Feliksa Tycha, w opracowaniu Ruty Sakowskiej, będący wyborem korespondencji: Listy o Zagładzie (Warszawa 1997). W 2000 r. ukazały się kolejne dwa tomy: drugi w opracowaniu Ruty Sakowskiej: Dzieci – tajne nauczanie w getcie warszawskim (Warszawa 2000), trzeci w opracowaniu Andrzeja Żbikowskiego: Relacje z Kresów (Warszawa 2000). W następnych latach trwały dalsze prace redakcyjne. Jednocześnie w latach 2000–2003 został przygotowany nowy inwentarz Archiwum, który pomógł w przygotowaniu dokumentów do dalszych tomów edycji. W 2004 r. Marta Młodkowska pod kierunkiem dr Ruty Sakowskiej dokonała wyboru materiałów dotyczących poszczególnych dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. W 2008 r. Ośrodek Karta, we współpracy z ŻIH, opublikował wybór fragmentów dokumentów Archiwum, określony we wstępie jako skrótowa zapowiedź dalszych tomów serii. W tym samym czasie zakończyła się pełna konserwacja i digitalizacja całej kolekcji. Dzięki tym pracom został ułatwiony dostęp do dokumentów Archiwum i powstały nowe możliwości przy ich publikacji. W 2008 r. podjęto decyzję o wznowieniu prac nad pełną polską edycją Archiwum Ringelbluma. Na czele nowego zespołu redakcyjnego stanęła dr Eleonora Bergman. W 2011 r. ukazały kolejne trzy tomy wznowionej serii: Życie i twórczość Geli Seksztajn, opr. Magdalena Tarnowska, (Warszawa 2011); Getto warszawskie. Życie codzienne, opr. Katarzyna Person (Warszawa 2011) oraz Tadeusza Epszteina, Inwentarz Archiwum Ringelbluma (Warszawa 2011). Na 2012 r. zaplanowano druk czterech tomów: Generalne Gubernatorstwo, opr. Aleksandra Bańkowska (w druku); Spuścizny, opr. Katarzyna Person (w druku); Rejencja Ciechanowska, Pomorze, Śląsk, opr. Magdalena Siek (w przygotowaniu do druku); Kraj Warty, opr. Magdalena Siek (w przygotowaniu do druku). Równocześnie trwają prace nad dalszymi tomami, przewidzianymi do wydania w latach 2013–2017. Obejmą one m.in. prasę konspiracyjną getta warszawskiego; opracowania członków i współpracowników zespołu Ringelbluma dotyczące sytuacji w getcie warszawskim; dokumenty organizacyjne „Oneg Szabat /Ojneg Szabes” (ankiety, biuletyny, materiały ewidencyjne, finansowe i personalne); dokumenty dotyczące kampanii wrześniowej i obozów jenieckich; materiały o obozach pracy przymusowej; raporty o ośrodkach zagłady; akta urzędowe Rady Żydowskiej w Warszawie; materiały Żydowskiej Samopomocy Społecznej.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand