Spuścizna: Szymon Zachariasz.

Signature Size Unit count File
S/338 0.4 m b. 30 No file

Dzieje twórcy: Szymon (Noach) Zachariasz. 1900-1970, działacz komunistyczny. W 1916 r. wstąpił do Poalej Syjon, w 1918 r. z grupą rozłamową tej partii przeszedł do KPP. Pełnił m.in.. Funkcję sekretarza Centralnego Biura Żydowskiego oraz redaktora "Fraje Trybune" i "Cum Kamf". Należał do grupy mniejszościowej w KPP. W l. 1931-1932 uczęszczał do Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej przy Kominternie. W polskich więzieniach spędził 7 lat, w tym rok w Berezie Kartuskiej. We wrześniu 1939, po wydostaniu się z więzienia, przedarł się do ZSRR. Od 1944 r. pracował w Biurze Komunistów Polskich przy KC KPZR. Po powrocie do Polski w 1945 r. był centralną postacią Frakcji Polskiej Partii Robotniczej przy CKŻwP, przewodniczył Radzie Nadzorczej Centrali Spółdzielni "Solidarność". Od 1946 r. pracował też w Wydziale Organizacyjnym KC PPR, a następnie PZPR. W l. 1950-1956 - w Zakładzie Historii Partii, a po przejściu na emeryturę w 1956 r. - pracownik naukowy ŻIH, od 1964 r. członek Centralnej Komisji Kontroli Partyjnej. Autor prac z dziejów ruchu robotniczego. Spuścizna trafiła do ŻIH po śmierci autora.

Kopie dokumentów.

Zespół nieopracowany.

All inventories
This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand