Konkurs im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w dniu 8 stycznia 2018 roku ogłasza ósmą edycję organizowanego co dwa lata Konkursu im. Majera Bałabana na najlepsze prace magisterskie i doktorskie o Żydach i Izraelu.

Wide meir balaban jewish historian7

Konkurs im. Majera Bałabana — zasady uczestnictwa

Oprawione prace konkursowe wraz z kompletem wymaganych dokumentów prosimy nadsyłać pocztą na adres:

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, ul. Tłomackie 3/5, 00–090 Warszawa do dnia 2 marca 2018 roku (za datę zgłoszenia pracy zostanie uznana data stempla pocztowego) lub też dostarczyć osobiście do sekretariatu Instytutu.

Na zgłoszenie składają się:

- poprawnie i kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (tylko forma elektroniczna),

- zgłoszenie uczestnictwa podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),

- oświadczenie uczestnika podpisane przez autora pracy wedle załączonego wzoru (wydruk),

- oprawiony egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie papierowej (w twardej oprawie) opatrzony numeracją stron oraz spisem treści (wydruk),

- egzemplarz pracy w wersji obronionej w formie elektronicznej w formacie PDF, identyczny z egzemplarzem papierowym, opisany i dostarczony na nośniku elektronicznym (płyta lub pendrive), najlepiej spakowane w przezroczystą, foliową kopertę.

Pracę oraz wszystkie wymagane dokumenty prosimy przesłać razem w tej samej wzmocnionej kopercie.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w lipcu 2018 roku na stronie internetowej ŻIH. Prace oceniać będzie jury konkursu składające się z naukowców ŻIH oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodniczącym jury jest prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, a sekretarzem dr Agnieszka Żółkiewska.

Zainteresowanych udziałem w konkursie prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem, a także z oświadczeniem, zgłoszeniem uczestnictwa oraz elektronicznym formularzem zgłoszeniowym, których wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu.

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkursbalabana@jhi.pl.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Skład jury:

 • dr Magdalena Bendowska – hebraistka, badaczka dziejów drukarstwa żydowskiego, ŻIH
 • Ryszard Burek – orientalista, wydawca, ŻIH
 • dr Bartosz Borys – historyk, ŻIH
 • dr Helena Datner – historyczka, socjolożka, ŻIH
 • dr hab. Jan Doktór – historyk, ŻIH
 • dr Paweł Fijałkowski – historyk, archeolog, ŻIH
 • dr hab. Alina Molisak – polonistka, badaczka literatury, UW
 • dr Katarzyna Person – historyczka, ŻIH
 • dr Anna Rosner – historyczka, ŻIH
 • dr Krzysztof Świrek – socjolog, UW, ŻIH
 • dr Zofia Trębacz – historyczka, ŻIH
 • dr Marzena Zawanowska – hebraistka, arabistka, tłumaczka, ŻIH
 • prof. dr hab. Andrzej Żbikowski (przewodniczący) – historyk, ŻIH
 • dr hab. Rafał Żebrowski – historyk, ŻIH
 • dr Agnieszka Żółkiewska (sekretarz) – jidyszystka, badaczka literatury, tłumaczka, ŻIH.


Konkurs im. Majera Bałabana

Pomysł konkursu narodził się w Żydowskim Instytucie Historycznym w 1990 r. Uznaliśmy wówczas, że jest to potrzeba chwili. Po przełomie ustrojowym zaczęły powstawać prace z zakresu humanistyki, które przełamywały rozliczne tabu kultywowane w poprzedniej epoce. Jedną z takich białych plam były dzieje Żydów w Polsce. Wiedzieliśmy, że w różnych ośrodkach naukowych młodzi badacze podejmują ten temat, jednak nie bardzo było wiadomo gdzie i jakie prace powstają. Chcieliśmy, by ŻIH stał się miejscem, gdzie te prace mogłyby być przechowywane, służąc innym. Tak się też stało – nasze archiwum zgromadziło obszerną kolekcję prac konkursowych. Dziś możemy z dumą powiedzieć, że Instytut stał się jedynym w Polsce centrum informacji o kierunkach podejmowanych badań w tematyce żydowskiej.

Mieliśmy ambicję, by dzięki konkursowi ŻIH miał wpływ na merytoryczny poziom badań nad dziejami i kulturą Żydów. To także się udało. Wielu uczestników naszych konkursów kontynuowało badanie tematyki żydowskiej, z sukcesem realizując kariery naukowe. Można wymienić prof. Grzegorza Berendta, który dostał w pierwszym konkursie (1991) wyróżnienie za pracę magisterską, a w trzecim – za doktorat. Obecnie kontynuuje swoje badania jako profesor na Uniwersytecie Gdańskim, szefując jednocześnie gdańskiemu oddziałowi Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę otrzymała Bożena Szaynok, która jest obecnie profesorem na Uniwersytecie Wrocławskim, Eugenia Prokop-Janiec i Michał Galas — obecnie profesorowie UJ oraz prof. Wacław Wierzbieniec, obecnie rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jedna z laureatek Trzeciego Konkursu, Barbara Engelking, obecnie profesor, założyła Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Inny uczestnik, Edward Kopówka jest teraz kierownikiem Muzeum w Treblince, a Sławomir Żurek stworzył Pracownię Literatury Polsko-Żydowskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II.

Staramy się podtrzymywać kontakty z laureatami, dzięki czemu wiemy, że niektórzy, choć nie pracują naukowo, działają — jako nauczyciele lub działacze społeczni — w swoich środowiskach na rzecz propagowania wiedzy o dziejach i kulturze żydowskiej oraz poprawy stosunków polsko-żydowskich. 

Od roku 2009 roku konkurs ŻIH nosi imię profesora Majera Bałabana, wybitnego historyka polskich Żydów. 

(na podstawie tekstu dr Aliny Całej, wieloletniej Przewodniczącej poprzednich edycji konkursu).

O patronie konkursu

Urodzony we Lwowie w 1877 roku Majer Bałaban jako pierwszy zastosował nowoczesne metody naukowe do badań nad dziejami polskiego żydostwa, przyczyniając do wielkiego postępu historiografii polskich Żydów. Uważał, czemu dawał wyraz w swoich książkach i artykułach, że społeczność polskich Żydów należała do najważniejszych i najbardziej twórczych w dziejach żydostwa na całym świecie. Jego prace o Żydach lwowskich, krakowskich i lubelskich stanowią po dziś dzień istotne kompendia wiedzy na ten temat. Podkreślał znaczenie badań historii polsko-żydowskiej zarówno jako integralnej części powszechnych dziejów Żydów, jak i kluczowego składnika historii Polski.

W czasie I wojny światowej służył jako rabin wojskowy w Lublinie. W okresie międzywojennym uczył, kierował Seminarium Rabinicznym w Warszawie, wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Nauk Judaistycznych, którego tradycje pielęgnuje do dziś, mieszczący się w jego dawnym gmachu Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma. Nawet podczas okupacji hitlerowskiej, uwięziony w warszawskim getcie, Bałaban nie zaprzestał pracy naukowej. Zmarł na przełomie 1942/43 roku.

Honorowym patronem konkursu jest wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński.

Patronem konkursu jest Ambasada Izraela.

 

 

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand