Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych.

Zapraszamy na seminarium naukowe: „Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych. Studium komparatywne i przekład Kuzari Judy Halewiego.”

Wide karaimi

Zapraszamy na pierwsze w 2017 r. seminarium naukowe w ŻIH. 3 stycznia zaprezentujemy Państwu projekt: „Karaimi i religia karaimska w średniowiecznych źródłach rabinicznych. Studium komparatywne i przekład Kuzari Judy Halewiego”. Spotkanie poprowadzi dr Marzena Zawanowska (ŻIH).

Celem prezentowanego projektu jest przeprowadzenie badań nad percepcją Karaimów i religii karaimskiej przez Żydów rabinicznych w okresie średniowiecza, rozpatrywaną w szerszym kontekście toczących się wówczas debat religijnych. Publikacja wyników badań na ten temat pozwoli spojrzeć w nowym świetle na owe debaty, a także na relacje między Żydami rabinicznymi a Karaimami, nie tylko w wiekach średnich, lecz także w późniejszych okresach (m. in. w wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów). Dotychczas badane były głównie sposoby postrzegania historii oraz religii karaimskiej przez samych Karaimów, a także, choć w mniejszym stopniu, przez muzułmanów. Proponowany projekt zajmie się sytuacją odwrotną, w której przedstawiciele judaizmu rabinicznego opowiadają historię religii karaimskiej, próbując nie tylko wskazać przyczynę rozłamu, do jakiego doszło w średniowiecznym świecie żydowskim, lecz także zgłębić istotę Karaizmu. Jednakże planowane studium monograficzne poruszy nie tylko kwestię percepcji Karaimów przez Żydów rabinicznych, lecz także recepcji pewnych rabinicznych wątków narracyjnych i koncepcji teologiczno-historycznych w piśmiennictwie karaimskim, dzięki czemu może stać się przyczynkiem do dalszych pogłębionych studiów na temat zapożyczeń międzykulturowych, a także międzyreligijnych migracji pewnych motywów literackich. 

Dodatkowym celem jest przetłumaczenie na polski Kuzari Judy Halewiego z języka judeo-arabskiego (czyli dialektu języka średnio-arabskiego używanego przez Żydów w średniowieczu, najczęściej zapisywanego alfabetem hebrajskim). Jest to najważniejszy tekst rabiniczny opisujący religię karaimską – jej genezę oraz istotę – a także jej wyznawców, a zarazem jedno z najważniejszych dzieł żydowskiego piśmiennictwa filozoficzno-religijnego doby średniowiecza i nie tylko.

Seminarium naukowe odbędzie się 3 stycznia o godz. 11 w siedzibie ŻIH. Wstęp wolny.

This website uses cookies to collect statistical data. If you do not accept it, please disable cookies in your web browser. I understand