Antysemityzm w Europie: wyniki najnowszych badań Agencji Praw Podstawowych

Unijna Agencja Praw Podstawowych (FRA) opublikowała raport z najnowszego badania nt. dyskryminacji i przestępstw z nienawiści wobec Żydów na terytorium UE. Według uśrednionych wyników, niemal 90% spośród osób badanych stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat w ich kraju zjawisko antysemityzmu uległo nasileniu.

Wide fra

Badanie zostało przeprowadzone w 12 krajach Unii Europejskiej, w których łącznie mieszka 96% żydowskiej społeczności UE: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Polsce, Szwecji, Węgrzech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Łącznie w badaniu wzięło udział ponad 16 tysięcy Żydów, których pytano o ich postrzeganie sytuacji kraju w kontekście dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne lub religijne. Wg uśrednionych wyników, niemal 90% spośród osób badanych stwierdziło, że w ciągu ostatnich pięciu lat w ich kraju zjawisko antysemityzmu uległo nasileniu.
Za niepokojący należy uznać fakt, że zdecydowana większość Żydów w UE postrzega antysemityzm jako „poważny” bądź „bardzo poważny” problem: 95% we Francji, 86% w Belgii, 85% w Niemczech, 85% w Polsce i 77% na Węgrzech. Co więcej, sytuacja ta, w opinii badanych, uległa pogorszeniu w ciągu ostatnich pięciu lat. Z takim twierdzeniem zgadza się 93% respondentów mieszkających we Francji, 89% w Niemczech, 83% w Polsce i 71% na Węgrzech, przy czym ok. 60% Żydów polskich i niemieckich uważa wzrost antysemityzmu za znaczny, zaś we Francji odsetek ten wynosi 77%. Co charakterystyczne, najbardziej zauważalny wzrost zachowań antysemickich miał miejsce w ciągu ostatnich pięciu lat w Internecie – twierdzi tak 93% respondentów we Francji, 89% w Polsce i 87% w Niemczech.
Z porównania najnowszego raportu FRA z wynikami z 2012 r. wynika, że poziom przemocy fizycznej wobec Żydów oraz aktów wandalizmu wobec ich mienia nie uległ istotnej zmianie. Podobnie wygląda kwestia dot. napastliwych zachowań manifestowanych w formie innej niż przemoc fizyczna, z tym jednak, że w Niemczech zanotowano ich wzrost z 21 do 29%, natomiast na Węgrzech spadek z 27 do 17%. Sytuacji tej z pewnością nie można jednak uznać za zadowalającą. Z najnowszego raportu FRA wynika bowiem, że średnio 1 na 5 badanych osób posiada w rodzinie bliskich, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy byli ofiarą obraźliwych komentarzy, napaści słownej lub przemocy fizycznej z racji swojej żydowskiej tożsamości. Na Węgrzech odsetek ten wyniósł 14%, w Polsce – 25%. 
Polska jest liderem w zestawieniu, które obrazuje ocenę przez społeczność żydowską działań władz podejmowanych w celu zwalczania antysemityzmu: aż 91% badanach uważa te działania za nieskuteczne. Tak samo uważa 83% Żydów na Węgrzech, 74% w Niemczech i 67% we Francji. Nie dziwi zatem fakt, że średnio blisko 40% Żydów mieszkających w UE rozważało w ciągu ostatnich pięciu lat emigrację ze swojego kraju: 44% w Niemczech i Francji, 40% na Węgrzech i 38% w Polsce.
W świetle najnowszego raportu FRA, szczególnego znaczenia nabiera przyjęta jednogłośnie 6 grudnia br. przez Radę UE „Deklaracja ws. walki z antysemityzmem”. W Deklaracji tej Rada zachęca państwa członkowskie, by „przyjęły i wdrożyły całościową strategię zapobiegania i zwalczania wszelkich form antysemityzmu” oraz „wzywa państwa członkowskie, które jeszcze tego nie uczyniły, do przyjęcia prawnie niewiążącej roboczej definicji antysemityzmu opracowanej przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) jako praktycznego instrumentu w edukacji i szkoleniach, w tym dla organów ścigania”. Decyzja Rady ma znaczenie historyczne, a jej zalecenia winny zostać poważnie potraktowane przez kraje członkowskie.
Wyniki badań są na tyle niepokojące, że organizacje żydowskie od dawna apelują do władz europejskich o podjęcie natychmiastowych działań przeciwstawiających się antysemityzmowi, m.in. American Jewish Committee (AJC) ponawia swój apel do Europy: nie można odwlekać działań, dzięki którym władze będą mogły skutecznie stawić czoła nienawiści do Żydów, a samym społecznościom żydowskim zapewnić bezpieczeństwo. Opublikowane przez FRA wyniki badań wskazują, że antysemityzm jest problemem szczególnie dotkliwym w Niemczech, Francji i Belgii. Zagrożenie fizyczne dla Żydów w Polsce czy na Węgrzech jest zdecydowanie mniejsze. Nie oznacza to jednak, że poza zachodnią Europą niechęć do Żydów jest zjawiskiem całkowicie marginalnym. Ponad połowa polskich Żydów jest zdania, że antysemityzm jest problemem poważnym, a niemal wszyscy zgadzają się, że reakcje władz na to zjawisko są niewystarczające. 

Pełen raport dostępny jest tutaj.Serwis wykorzystuje pliki cookie do celów statystycznych. Jeśli się na to nie zgadzasz, wyłącz obsługę plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Rozumiem